پرسشنامه جامع علل ترک کار کارکنان در شرکت

پرسشنامه استاندارد جامع علل ترک خدمت کارکنان در شرکت

تعداد گویه ها: 46سوال با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: ویژگی های شغل، ویژگی های سرپرست، احساسات و عواطف در شغل، شرایط کاری، بررسی نگرش ها، تمایل ترک سازمان

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای بررسی علل ترک کار کارکنان در شرکت استفاده می شود، نسخه دیگرپرسشنامه در سایت موجود است

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.