پرسشنامه اعتماد سازمانی

پرسشنامه استاندارد اعتماد سازمانی

تعداد گویه ها: 12سوال با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: اعتماد مبنتی بر شناخت، اعتماد عاطفی، تمایل به اعتماد

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای اعتماد سازمانی استفاده می شود، نسخه دیگر پرسشنامه در سایت موجود است

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.