پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر

پرسشنامه استاندارد مدیریت کیفیت فراگیر

تعداد گویه ها: 35 سوال با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: توجه به مشتری، بهبود مستمر، کار تیمی و درگیر شدن در کارها، تعهد مدیریت عالی و شناسایی، آموزش و توسعه، ارتباطات در شرکت، سنجش و بازخور

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای مدیریت کیفیت فراگیر استفاده می شود، نسخه 4 بعدی پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر نیز موجود است.

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.