پرسشنامه شناسایی مؤلفه‌های گردشگری هوشمند

پرسشنامه شناسایی مؤلفه‌های گردشگری هوشمند

پرسشنامه استاندارد توریسم هوشمند

روایی محتوایی و پایایی آلفای کرونباخ و پایایی مرکب

منبع معتبر دارد

نمونه منبع فارسی دارد

تعداد سوالات: 33 سوال با طیف لیکرت

ابعاد: رایانش ابری، ارتباط سیار، اینترنت اشیاء، هوش مصنوعی

قیمت: 3 هزار تومان

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.