پرسشنامه سنجش وضعیت نظام مدیریت استعدادها در سازمان

پرسشنامه استاندارد سنجش وضعیت نظام مدیریت استعدادها در سازمان

تعداد گویه ها: 27سوال با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: نظام جذب استعدادها، نظام ارزیابی و کشف استعدادها، نظام توسعه و آموزش استعدادها، نظام حفظ استعدادها

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای سنجش وضعیت نظام مدیریت استعدادها در سازمان استفاده می شود، نسخه دیگرپرسشنامه در سایت موجود است

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.