نوشته‌های دارای برچسب tqm

دانلود الگوی امتیازی پرسشنامه TQM

مدیریت کیفیت فراگیر

دانلود پرسشنامه TQM این نسخه از پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع دارای الگوی امتیازی است روایی و پایایی دارد پرسشنامه استاندارد منبع معتبر دارد ابعاد: حمایت مدیران ارشد، برنامه‌ریزی استراتژیک، تمرکز بر مشتریان، آموزش کارکنان، توانمندسازی، تحلیل کیفیت    

پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع

مدیریت کیفیت فراگیر

دانلود پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع روایی و پایایی دارد پرسشنامه استاندارد منبع معتبر دارد طیف لیکرت ۵ درجه و ۲۱ سوال ابعاد: حمایت مدیران ارشد، مشارکت کارکنان، بهبود مستمر، تمرکز بر مشتریان  

پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر

مدیریت کیفیت فراگیر

دانلود پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر روایی و پایایی دارد پرسشنامه استاندارد منبع معتبر دارد طیف لیکرت ۵ درجه و ۳۵ سوال ابعاد:عامل ۱: توجه به مشتری، عامل ۲: بهبود مستمر، عامل ۳: کار تیمی و در گیر شدن در کارها، عامل۴: تعهد مدیریت عالی و شناسایی، عامل ۵: آموزش و توسعه، عامل ۶: ارتباطات در […]

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون

دانلود پرسشنامه سنجش کیفیت

دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون روایی و پایایی دارد پرسشنامه استاندارد منبع: والتون همراه با منبع فارسی طیف لیکرت ۵ درجه سنجش کیفیت زندگی کاری  

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com