تاثیر برنامه ریزی منابع سازمان ERP بر زنجیره تامین و مدل ساختاری

بررسی تاثیر برنامه ریزی منابع سازمان ERP بر زنجیره تامین با کارگیری مدل معادلات ساختاری

چکیده

برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) و مدیریت زنجیره تامین (SCM)  گزینه‌های مناسبی برای سرمایه گذاری در زمینه فناوری اطلاعات در اختیار مدیران تولید و فناوری اطلاعات سازمان در اختیار قرار می‌دهند و هم از دیدگاه عملی و هم از دیدگاه آکادمیک از توان بالقوه ای برای بهبود عملکرد سازمان برخوردار هستند. هدف این مقاله ایجاد بینشی عمیق تر جهت بکارگیری برنامه ریزی منابع سازمان با عنایت به رابطه آن با مدیریت زنجیره تامین است. این مقاله مدلی توسعه یافته براساس مزایای برنامه ریزی منابع سازمان در بهبود مدیریت زنجیره تامین سازمان در اختیار قرار می‌دهد. فرض بر این است که سه سازه برنامه ریزی منابع سازمان بر توانمندی های مدیریت زنجیره تامین تاثیر دارد.  برای بررسی درستی روابط سه سازه ERP با SCM و آزمون نه فرضیه پژوهش از تکنیک مدل‌یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. داده ها از شرکت های فناوری اطلاعات تایوانی از روش مصاحبه با خبرگان استخارج شده است. شواهد تجربی تاکید دارد که مزایای بکارگیری برنامه ریزی منابع سازمان موجب ارتقای توانمندی ها و شایستگی‌های مدیریت زنجیره تامین می‌شود. شواهد نشان می دهد که به ترتیب مزایای تولید و عملیات، فرایندهای تجاری، مزایای مدیریت و  بهبود برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات در سایه ERP باعث می شود توانمندی‌های مدیریت زنجیره تامین سازمان در فرایندهای عملیاتی، روابط با مشتریان و برنامه ریزی و کنترل فرایندها بهبود پیدا کند.

مدل ارزیابی زنجیره تامین پایدار با استفاده از AHP فازی

ترجمه مقاله ایجاد یک مدل ارزیابی SCM پایدار با استفاده از AHP فازی در صنعت چاپ و نشر

در ساختار جدید اقتصادی، موفقیت شرکتهای تجاری نه تنها به سود و سودآوری بلکه به مشارکت آن در زندگی نسل های آینده و آینده کره زمین بستگی دارد. با توجه به نقش مهم زنجیره تامین در هر سازمان، توجه به پایداری در سطح زنجیره تامین موضوع نوظهوری است که نیازمند مطالعات سیستماتیک می باشد. در این مقاله ما یک رویکرد AHP فازی برای ارزیابی پایداری SCM در صنعت چاپ و نشر را ارائه می کنیم. ابتدا یک ساختار سلسله مراتبی را بر اساس مدل آگرون و همکاران تعریف می کنیم و بر اساس نظر کارشناسان فعال در صنعت نشر و همچنین کارشناسان دانشگاهی، معیارها و زیرمعیارهای مربوطه را شناسایی می کنیم. نتایج نشان داد معیارهای مرتبط با عوامل کمپای و انتخاب تامین کننده، مهمترین معیارها هستند.

مدیریت زنجیره عرضه در صنعت خودروسازی

ترجمه  مقاله مدیریت زنجیره عرضه در صنعت خودروسازی برزیل: تنگناهایی برای رشد پایدارتر

مقاله کنونی با اتخاذ سیستم تولید کم سود بعنوان مدل مرجع، رویکرد مدیریت زنجیره عرضه و رابطه بین بخش های خصوصی و دولتی را در صنعت خودروسازی برزیل بررسی می نماید. بواسطه یک موردکاوی که در خلال سال های اکتبر 2006 تا اکتبر 2008 در یک خودروسازی خصوصی انجام شده است، دو تنگنا در این بخش صنعتی برزیل شناسایی شده است: (1) تاکید بر هماهنگی بجای یکپارچگی در مدیریت زنجیره عرضه؛ و (2) کانال های ناکافی ارتباطی میان بخش های خصوصی و دولتی، که منتهی به خط مشی های ناکارآمد برای حمایت از خودروسازان با حجم تولید پایین می شود.

مدیریت ریسک در روابط زنجیره تامین

ترجمه مقاله فراتر از قرارداد: مدیریت ریسک در روابط زنجیره تامین

به عنوان یک نتیجه از توسعه تشدید روابط با تامین کنندگان، زنجیره تامین برای بسیاری از شرکت ها تبدیل به یک منبع ریسک فوق العاده شده است. در این مقاله، ما بکارگیری شیوه‌های کنترلی شرکت‌ها به منظور مدیریت ریسک‌های مرتبط با همکاری تشدید یافته با شرکاء زنجیره تامین را مورد بررسی قرار می دهیم. به طور خاص بررسی می کنیم که چطور خریداران ریسک های مرتبط با تعاملات درون شرکتی را از طریق انتخاب شریک تامین، مدیریت می کنند. که این مدیریت از لحاظ درک حسن نیت، اطمینان به توانایی  و به کار گیری شیوه های کنترلی مدیریت زنجیره تامین چندگانه می باشد. این شیوه های کنترلی شامل ، برنامه ریزی قرارداد احتمالی ، هدف قرار دادن عملکرد، بررسی عملیاتی ، به اشتراک گذاری اطلاعات ، پشتیبانی تامین کنندگان و حل مساله گروهی ، می باشد.

ارزیابی عملکرد زنجیره تامین با کارت امتیازی متوازن فازی

ترجمه مقاله ارزیابی عملکرد زنجیره تامین با کارت امتیازی متوازن فازی

بدلیل پیشرفت‌های صورت گرفته در فناوری اطلاعات (IT)، مدیریت لجیستیک (ترابری) با تغییراتی در عصر حاضر رو به رو شده است. در این مقاله، روش جدیدی برای ارزیابی لحظه به لحظه عملکرد کلی یک شبکه ترابری در یک زنجیره تامین ارائه می شود. با استفاده از این روش میتوان استراتژی های مربوط به مدیریت کانال‌هایی با عملکرد پایین را نیز شناسایی نمود. به این ترتیب میتوان شبکه ترابری را در محیط های تصادفی، به شکلی به موقع مدیریت کرد و در نتیجه قدرت SCM‌افزایش می یابد. عملکرد کلی شبکه ترابری تحت تاثیر عملکرد لحظه به لحظه کانال‌های مجزای ترابری است که میتوان این عملکردها را با استفاده از فناوری‌های جدید IT مانند RFID و غیره تعیین نمود. در این روش از کارت امتیازی فازی برای نشان دادن اندیکاتورهای کلیدی عملکرد (KPI) استفاده شده است. برای توصیف سناریوهای مختلف مدیریت این روش پیش‌نهادی، چند مثال عددی بیان شده است.

مدل فازی طراحی یک شبکه زنجیره تامین ارتجاعی

ترجمه مقاله مدلی برای طراحی یک شبکه زنجیره تامین ارتجاعی: یک برنامه ریزی دو مرحله ای با استفاده از کوتاهترین مسیر فازی

بدلیل برخی از مشکلات مانند تغییرات قیمت یا بروز وقایع ناگوار، در طراحی شبکه تامین باید به احتمال بازآرایی‌های آتی نیز توجه شود. هدف این مقاله، طراحی یک شبکه تامین قابل بازآرایی از طریق بهینه سازی تخصیص منابع و مسیریابی ترابری می باشد. یک برنامه دو مرحله ای بر اساس روش تجزیه بندرز ارائه شده است که این کار با تخصیص پیشاپیش منابع و پیش بینی تغییرات مسیرهای ترابری انجام می شود لذا در این روش، فرض بر این است که مسیریابی ماهیتی تصادفی دارد. علاوه بر این، از کوتاهترین مسیر فازی برای حل مشکل پیچیدگی با استفاده از چندمعیاره بودن زمان و ظرفیت ترابری در قالب یک روش موثر محاسباتی استفاده شده است.

پرسشنامه پایداری مدیریت زنجیره تامین

پرسشنامه پایداری زنجیره تامین

روایی و پایایی دارد

منبع دارد

تعداد سوالات : 17 پرسش و  بعد

ابعاد: زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی و عملیاتی

پرسشنامه استاندارد سنجش زنجیره پایدار

پرسشنامه ارزیابی مدیریت زنجیره تامین سبز

پرسشنامه ارزیابی مدیریت زنجیره تامین سبز

پرسشنامه استاندارد: دارای روایی و پایایی

سوالات: 20 سوال با طیف لیکرت

ابعاد: کنترل فرایندها، تعامل با تامین‌کنندگان، تمرکز بر مشتریان، حمایت مدیریت

منبع: دارد

داده کاوی برای ارزیابی معیار های صلاحیت انتخاب تامین کننده

ترجمه مقاله استفاده از هم افزایی داده کاوی  برای ارزیابی معیار ها در مرحله ی پیش صلاحیت انتخاب تامین کننده

یک شرکت برای تولید و مونتاژ محصولات خود باید بسیاری از قطعات و مواد خام مختلف را از تامین کنندگان مختلف بالادستی خریداری کند. تحت این شرایط انتخاب تامین کننده کالا برای بخش خرید به موضوع مهمی تبدیل شده است. انتخاب تامین کنندگان به تعدادی معیار و چالش بستگی دارد که باید فرایند انتخاب را بر اساس معیار اصلی و انتخاب بهترین تامین کننده بهینه سازد. در طول فرایند انتخاب تامین کننده،  غربالگری اولیه از تامین کنندگان بالقوه از یک مجموعه بزرگ مهم و حیاتی است و تعیین تامین کننده ی اینده نگر تا حد زیادی به انتخاب معیار چنین پیش صلاحیتی بستگی دارد. در ادبیات تحقیق، بسیاری از روش های مبتنی بر قضاوت پیشنهاد می شوند و انتخاب معیار را از ایده ی مشتریان یا متخصصان و کارشناسان استنتاج می کنند. در تمام این روش ها از دانش و تجربه ی تصمیم گیرندگان استفاده می شود. این روش ها به علت ساختار پیچیده ی زنجیره ی تامین درجه ی خاصی از عدم قطعیت را دارا می باشند. استخراج دانش پنهان یکی از مهم ترین ابزارها یی است چنین عدم اطمینان( عدم قطعیت)  را نشان می دهد و داده کاوی مفهومی است که برای چنین عدم قطعیت ها یی را مورد توجه قرار می دهد و در بسیاری از سناریوها قابل اجرا می باشد.

12