نوشته‌های دارای برچسب qwl

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون

دانلود پرسشنامه سنجش کیفیت

دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون روایی و پایایی دارد پرسشنامه استاندارد منبع: والتون همراه با منبع فارسی طیف لیکرت ۵ درجه سنجش کیفیت زندگی کاری  

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com