نوشته‌های دارای برچسب erp-q

پرسشنامه ارزیابی برنامه ریزی منابع سازمانی ERP

پرسشنامه برنامه ریزی منابع سازمان

پرسشنامه ارزیابی ابعاد سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی ERP ابعاد : سیستم، رضایت، اطلاعات، بنگاه، خدمات، گروه کاری پرسشنامه طیف لیکرت با ۳۱ گویه روایی و نتایج تحلیل عاملی تاییدی پیوست شده است پایایی تک تک ابعاد ارائه شده است منبع معتبر دارد پرسشنامه استاندارد    

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com