نوشته‌های دارای برچسب کیفیت

دانلود الگوی امتیازی پرسشنامه TQM

مدیریت کیفیت فراگیر

دانلود پرسشنامه TQM این نسخه از پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع دارای الگوی امتیازی است روایی و پایایی دارد پرسشنامه استاندارد منبع معتبر دارد ابعاد: حمایت مدیران ارشد، برنامه‌ریزی استراتژیک، تمرکز بر مشتریان، آموزش کارکنان، توانمندسازی، تحلیل کیفیت    

پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع

مدیریت کیفیت فراگیر

دانلود پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع روایی و پایایی دارد پرسشنامه استاندارد منبع معتبر دارد طیف لیکرت ۵ درجه و ۲۱ سوال ابعاد: حمایت مدیران ارشد، مشارکت کارکنان، بهبود مستمر، تمرکز بر مشتریان  

پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر

مدیریت کیفیت فراگیر

دانلود پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر روایی و پایایی دارد پرسشنامه استاندارد منبع معتبر دارد طیف لیکرت ۵ درجه و ۳۵ سوال ابعاد:عامل ۱: توجه به مشتری، عامل ۲: بهبود مستمر، عامل ۳: کار تیمی و در گیر شدن در کارها، عامل۴: تعهد مدیریت عالی و شناسایی، عامل ۵: آموزش و توسعه، عامل ۶: ارتباطات در […]

پرسشنامه سروکوال

پرسشنامه کیفیت خدمات

دانلود پرسشنامه مقیاس سروکوال پرسشنامه استاندارد روایی و پایایی دارد منبع معتبر دارد ابعاد: عوامل ملموس، همدلی، اعتماد، پاسخگویی، قابلیت اطمینان     محصولات مشابه پایان نامه تمام متن در زمینه سروکوال فازی به صورت فایل ورد قابل ویرایش پایان نامه تمام متن در زمینه سروکوال به صورت فایل ورد قابل ویرایش فصل دو و […]

پرسشنامه کیفیت سود

پرسشنامه سود و سهام

دانلود پرسشنامه کیفیت سود پرسشنامه استاندارد روایی و پایایی دارد منبع معتبر دارد پرسشنامه طیف لیکرت محصول پیشنهادی فصل دو شامل ادبیات پژوهش و مبانی نظری انتخاب سبدسهام و سرمایه گذاری و نسبت های مالی

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون

دانلود پرسشنامه سنجش کیفیت

دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون روایی و پایایی دارد پرسشنامه استاندارد منبع: والتون همراه با منبع فارسی طیف لیکرت ۵ درجه سنجش کیفیت زندگی کاری  

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com