پرسشنامه برون‌سپاری خدمات

دانلود پرسشنامه برون‌سپاری خدمات

هدف: ارزیابی و انتخاب پیمانکار مناسب در برون‌سپاری خدمات از رویکرد کارت امتیازی متوازن استفاده شده است. بنابراین معیارهای اصلی مطالعه عبارتند از: بعد مشتری، بعد مالی، بعد فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری.

محتویات: دو پرسشنامه تهیه شده است. پرسشنامه شماره یک، نمونه پرسشنامه ای با تکنیک دلفی برای غربال شاخص‌های ارزیابی تامین کننده مناسب است. پرسشنامه شماره دو یک پرسشنامه استاندارد شده برای ارزیابی پیمانکار مناسب برای برون سپاری خدمات است. با تلفیق دو پرسشنامه میتوانید کارهای متنوعتری نیز انجام دهید

محصولی از پارس‌مدیر برای رفاه علمی دانشجویان مدیریت و صنایع

 

3000 تومان – خرید

پرسشنامه استراتژی برونسپاری

پرسشنامه تدوین الگوی مناسب استراتژی برونسپاری

دارای روایی و پایایی

ابعاد: اطلاعات، وابستگی استراتژیک، کاهش هزینه، کیفیت خدمات، قابلیت انعطاف پذیری

پرسشنامه طیف لیکرت

منبع معتبر دارد

 

3000 تومان – خرید

پرسشنامه انتخاب پیمانکار

دانلود پرسشنامه جهت ارزیابی و انتخاب پیمانکار

پرسشنامه براساس ماتریس تصمیم تهیه شده است

روایی و پایایی پرسشنامه گزارش شده است

منبع معتبر دارد

پرسشنامه ضمیمه: پرسشنامه ارزیابی و انتخاب تامین کننده

 

3000 تومان – خرید

پرسشنامه انتخاب تامین کننده

دانلود پرسشنامه جهت ارزیابی و انتخاب تامین کننده

پرسشنامه براساس تکنیک دلفی تهیه شده است

روایی و پایایی پرسشنامه گزارش شده است

منبع معتبر دارد

پرسشنامه ضمیمه: پرسشنامه ارزیابی و انتخاب پیمانکار

 

3000 تومان – خرید
Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com