نوشته‌های دارای برچسب پیمانکار

پرسشنامه برون‌سپاری خدمات

انتخاب پیمانکار و برون سپاری

دانلود پرسشنامه برون‌سپاری خدمات هدف: ارزیابی و انتخاب پیمانکار مناسب در برون‌سپاری خدمات از رویکرد کارت امتیازی متوازن استفاده شده است. بنابراین معیارهای اصلی مطالعه عبارتند از: بعد مشتری، بعد مالی، بعد فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری. محتویات: دو پرسشنامه تهیه شده است. پرسشنامه شماره یک، نمونه پرسشنامه ای با تکنیک دلفی برای غربال […]

پرسشنامه استراتژی برونسپاری

انتخاب پیمانکار و برون سپاری

پرسشنامه تدوین الگوی مناسب استراتژی برونسپاری دارای روایی و پایایی ابعاد: اطلاعات، وابستگی استراتژیک، کاهش هزینه، کیفیت خدمات، قابلیت انعطاف پذیری پرسشنامه طیف لیکرت منبع معتبر دارد  

پرسشنامه انتخاب پیمانکار

انتخاب پیمانکار و برون سپاری

دانلود پرسشنامه جهت ارزیابی و انتخاب پیمانکار پرسشنامه براساس ماتریس تصمیم تهیه شده است روایی و پایایی پرسشنامه گزارش شده است منبع معتبر دارد پرسشنامه ضمیمه: پرسشنامه ارزیابی و انتخاب تامین کننده  

پرسشنامه انتخاب تامین کننده

ارزیابی تامین کننده

دانلود پرسشنامه جهت ارزیابی و انتخاب تامین کننده پرسشنامه براساس تکنیک دلفی تهیه شده است روایی و پایایی پرسشنامه گزارش شده است منبع معتبر دارد پرسشنامه ضمیمه: پرسشنامه ارزیابی و انتخاب پیمانکار  

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com