پرسشنامه مزیت رقابتی پورتر

دانلود پرسشنامه مزیت رقابتی پورتر

تعداد سوالات : ۳۶ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: نیروهای پنجگانه رقابتی پورتر شامل خریداران، عرضه کنندگان، کالاهای جایگزین، تازه واردها (بالقوه)، رقباء

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

 

3000 تومان – خرید

پرسشنامه پورتر

پرسشنامه پورتر

۱- پرسشنامه استراتژیهای عمومی مایکل پورتر؛ Generic Strategies

از دیدگاه پورتر استراتژی های عمومی سازمان عبارتند از : رهبری هزینه، استراتژی تمایز و استراتژی تمرکز. این سه مبنا استراتژی‌های ژنریک یا عمومی نام دارند.

تعداد سوالات : ۱۸ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

3000 تومان – خرید

 

۲- پرسشنامه پنج نیروی رقابتی پورتر؛ Competitive forces

به جز استراتژهای عمومی پورتر، مدل پنج نیروی رقابتی که توسط وی مرح شده یکی از مباحث بنیادین و کاربردی مدیریت استراتژیک است.

تعداد سوالات : ۳۶ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

3000 تومان – خرید

 

۳- پرسشنامه مدل الماس پورتر DIAMOND MODEL

مایکل پورتر در سال ۱۹۹۰ کتاب «مزیت رقابتی ملت‌ها» را ارائه کرد که در آن مدل الماس‌ در رقابت‌پذیری معرفی شده است.

تعدا سوالات : ۲۰ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

3000 تومان – خرید

 

۴- پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر

تعداد سوالات: ۱۵ پرسش با طیف لیکرت ۷ درجه

1000 تومان – خرید
Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com