دانلود پرسشنامه استاندارد مدیریت دارای روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه استاندارد مدیریت دارای روایی و پایایی

پرسشنامه‌های پارس‌مدیر استاندارد بوده و روایی و پایایی دارند. منبع مشخص دارند. ابعاد و گویه ها مشخص است. تمامی پرسشنامه‌ها توسط خود گروه پارس‌مدیر از منابع معتبر شناسایی، استخراج، ترجمه و پیکربندی شده است.

دانلود پرسشنامه استاندارد مدیریت بازاریابی دارای روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه استاندارد مدیریت تولید و عملیات دارای روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه استاندارد مدیریت منابع انسانی دارای روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه استاندارد مدیریت آموزشی دارای روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه استاندارد مدیریت رفتار سازمانی دارای روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه استاندارد تئوری سازمان و مدیریت دارای روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه استاندارد مدیریت فناوری اطلاعات دارای روایی و پایایی

پرسشنامه ارزیابی عملکرد بازاریابی

پرسشنامه استاندارد عملکرد بازاریابی

ابعاد پرسشنامه عملکرد بازاریابی:‌ ارتقای فروش، مدیریت بازار، افزایش سهم بازار

روایی: تحلیل عاملی تاییدی و روایی سازه + روایی محتوایی

پایایی: آلفای کرونباخ

پرسشنامه سایبرلوفینگ و پرسه‌زنی اینترنتی

پرسشنامه سایبرلوفینگ یا پرسه‌زنی اینترنتی یا وب گردی

پرسشنامه استاندارد دارای روایی و پایایی

دارای ابعاد مشخص (سه بعد) و 14 گویه با طیف لیکرت

اطلاعات پرسشنامه در قالب مدل مفهومی و جدول

پرسشنامه تعلق خاطر کاری شافلی

پرسشنامه استاندارد تعلق خاطر کاری شافلی

تعداد گویه ها: 17سوال

ابعاد: سرزندگی، فداکاری، مجذوب شدن

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

پرسشنامه جامع علل ترک کار کارکنان در شرکت

پرسشنامه استاندارد جامع علل ترک خدمت کارکنان در شرکت

تعداد گویه ها: 46سوال با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: ویژگی های شغل، ویژگی های سرپرست، احساسات و عواطف در شغل، شرایط کاری، بررسی نگرش ها، تمایل ترک سازمان

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

پرسشنامه اعتماد سازمانی

پرسشنامه استاندارد اعتماد سازمانی

تعداد گویه ها: 12سوال با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: اعتماد مبنتی بر شناخت، اعتماد عاطفی، تمایل به اعتماد

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

پرسش نامه مدیریت کیفیت فراگیر TQM

پرسشنامه استاندارد مدیریت کیفیت فراگیر TQM

تعداد گویه ها: 21 سوال

معیارها: حمایت و رهبری مدیران ارشد، مشارکت کارکنان، بهبود مستمر و تمرکز بر مشتریان

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر

پرسشنامه استاندارد مدیریت کیفیت فراگیر

تعداد گویه ها: 35 سوال با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: توجه به مشتری، بهبود مستمر، کار تیمی و درگیر شدن در کارها، تعهد مدیریت عالی و شناسایی، آموزش و توسعه، ارتباطات در شرکت، سنجش و بازخور

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

پرسشنامه سنجش وضعیت نظام مدیریت استعدادها در سازمان

پرسشنامه استاندارد سنجش وضعیت نظام مدیریت استعدادها در سازمان

تعداد گویه ها: 27سوال با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: نظام جذب استعدادها، نظام ارزیابی و کشف استعدادها، نظام توسعه و آموزش استعدادها، نظام حفظ استعدادها

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناپاهایت و گوشال

پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی ناپاهایت و گوشال

تعداد گویه ها: 17 سوال با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: ساختاری، شناختی، رابطه ای

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

12345...»