نوشته‌های دارای برچسب پرسشنامه پورتر

پرسشنامه پورتر

پرسشنامه پورتر

پرسشنامه پورتر ۱- پرسشنامه استراتژیهای عمومی مایکل پورتر؛ Generic Strategies از دیدگاه پورتر استراتژی های عمومی سازمان عبارتند از : رهبری هزینه، استراتژی تمایز و استراتژی تمرکز. این سه مبنا استراتژی‌های ژنریک یا عمومی نام دارند. تعداد سوالات : ۱۸ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه   ۲- پرسشنامه پنج نیروی رقابتی پورتر؛ Competitive forces […]

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com