پرسشنامه استاندارد تعیین سبک رهبری وظیفه مدار – رابطه مدار

تعداد گویه ها: 35 سوال با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: سبک رهبری آمرانه، سبک رهبری متقاعد کننده، سبک رهبری مشارکتی، سبک رهبری  با تفویض اختیار

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد