مدیریت منابع انسانی و کارآفرینی شرکت

مدیریت منابع انسانی و کارآفرینی شرکت

چکیده
هدف: هدف از این مقاله معرفی موضوع خاص “مدیریت منابع انسانی و کارآفرینی شرکت ” می باشد.
طرح / روش / رویکرد: در این مقاله  موضوع خاصی بحث شده، که به بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کارآفرینی از دیدگاههای مختلف، با رویکردها و استفاده از زمینه های مختلف تجربی می پردازد.

یافته ها: مقاله بر عوامل مختلف مدیریت منابع انسانی رفتار کارآفرین و نفوذ آنها روی کارآفرینی شرکت تأکید دارد.  نتایج از زمینه های مختلف تجربی شرکت های کوچک و متوسط، مطالعات موردی، سرمایه گذاری مشترک، در ایالات متحده آمریکا، چین، و اسپانیا، در میان دیگران، کمک مهمی به ادبیات قبلی نموده است.

اصالت /ارزش: این مقاله در مورد تقاطع و ارتباط بین منابع انسانی مدیریت و کارآفرینی شرکت بحث می نماید. منابع انسانی نقش اساسی در این زمینه ایفا می نماید در تا آنجا که  می تواند مشوق و یا مانع کارآفرینی شرکت شود.

مدلهای مدیریت منابع انسانی:ابعاد مدیریت دانش و مسئولیت اجتماعی شرکت ها

مدلهای مدیریت منابع انسانی:ابعاد مدیریت دانش و مسئولیت اجتماعی شرکت ها

سال نشر :2013

چکیده
اغلب، تغییرات نه فقط بر نگرش کارکنان سازمانها،دانش و سرمایه معنویشان اثر می گذارد بلکه بر ارزش های اجتماعی و مسوولیت پذیری شرکت ها هم بی تاثیر نیست.هدف این نوشتار ارزیابی و تحلیل جوانب مدیریت دانش و مسوولیت اجتماعی شرکت ها و بسط و توسعه آن در مدلهای مختلف مدیریت منابع انسانی ست.مولفین مدلهای گوناگون مدیریت منابع انسانی را تحلیل نموده که رابطه میان ابعاد مدیریت منابع انسانی ،عواملی که بر انتخابشان تاثیر می گذارد و خروجی های سازمان را نشان می دهد.اختلاف مدل ها با یک رویکرد واحد بر این حقیقت صحه می گذارد که رییس و مرئوسان با رویکردهای چند گانه ای که دارند ممکن است منافع یکسانی نداشته باشند و این تاییدی است بر اینکه گروه های مختلف ممکن است منافع متفاوت داشته باشند.

آینده روابط کارمندی از نگاه مدیریت منابع انسانی

آینده روابط کارمندی از نگاه مدیریت منابع انسانی

سال انتشار: 2014

چکیده

مقاله حاضر، منابع انسانی را به عنوان درون داشت های آشکار و ویژگی های برجسته ی افراد تعریف کرده و سه فهرست را در مدیریت منابع انسانی تمیز می دهد: فردی، سازمانی و اجتماعی / جهانی. نظام آکادمیک مدیریت منابع انسانی (HRM) پیرامون فهرست دوم رشد و نمو می یابد: نیازهای مدیران برای استخدام، انگیزش و پرورش افرادی که استعدادها و درون داشت های لازم سازمان ها را دارا باشند. این امر کیفیت متفاوتی دارد: تنش بین عملگرایی و تفکر تحلیلی هنوز در آن وجود دارد. تحقیقات در روابط صنعتی در توصیف گستره ی رفتار کارمند و تجزیه و تحلیل علل آن بسیار سودمند است. با این حال، تاکید موکد HRM آکادمیک بر درک فرآیندهای روانشناختی و اجتماعی درون “جعبه سیاه” شرکت، مطالعه ی تقابل و پایداری در روابط کارمندی را ترغیب می کند. این راستا، پتانسیل مرتبط کردن HRM در سطح اجتماعی را دارد. در سطح اجتماعی با مسائل و مشکلات استفاده افراطی و تفریطی از منابع انسانی مواجه بوده و آمیزه ای از فلسفه های منابع انسانی را داریم که هم   می تواند سودمند باشد و هم مضر. چالش پیش رو، ایجاد تئوری نحوه ی تامین نیازهای نوسازی و کسب منفعت سازمان ها و در عین حال، حمایت از منافع و سعادت بلند مدت کارمندان است.

توسعه مدیریت منابع انسانی

سی و دو سال توسعه مدیریت منابع انسانی، بازنگری و دورنماها

سال نشر: 2012

چکیده:
مقاله حاضر، با تمرکز بر پیشرفت های تئوریکی و کاربردهای عملی مدیریت منابع انسانی، گذار مدیریت منابع انسانی در چین از مدیریت برنامه ریزی شده ی نیروی انسانی و پرسنلی تا مدیریت منابع انسانی جدید را طی سه دوره ی زمانی مشخص از زمان اصلاحات و شکوفایی چین بررسی می کند. سپس مقاله به چالش های تحقیق مدیریت منابع انسانی و رویه های آن از چشم اندازهای بین المللی سازی،‌فرهنگ شرکتی، و نوآوری سازمانی طی دوره ی گذار اقتصادی چین می پردازد. در آخر، دورنماها و روندهای توسعه ی آینده ی مدیریت منابع انسانی چین را مطرح می سازد.

اطلاعات منابع انسانی در گزارش مدیریت

اطلاعات منابع انسانی در گزارش مدیریت شرکتهای اسپانیایی مطرح

منبع: ساینس دایرکت

سال نشر: 2014

کیفیت ترجمه: عالی

ترجمه چکیده مقاله
از سال 2005 در اسپانیا ارائه اطلاعات منابع انسانی در گزارشات مدیریت اجباری شده است، تهیه آن باعث درک بهتر تحول تجاری خواهد شد. ما رویه های ارائه اطلاعات منابع انسانی شرکتها را که در IBEX-35 در بازه زمانی 2005 تا 2009 لیست شده است را با استفاده از تجزیه تحلیل محتوی بر اساس منبع پروژه همسان سازی هیات استاندارد سازی حسابداری بین المللی «IASB» مورد مطالعه قرار داده ایم. نتیجه کلی تجزیه و تحلیل، کیفیت پایین اطلاعات به دست آمده از شرکتها در خصوص ارتباط و قیاس پذیری بود. به منظور بهبود تکنیکهای ارائه اطلاعات، ضرورت این امر لازم است هم توسط نویسندگان اسپانیایی و هم دیگر کشورها توصیه شود.

پرسشنامه عملیات استراتژیک منابع انسانی

پرسشنامه عملیات استراتژیک منابع انسانی

روایی و پایایی دارد

منبع دارد

تعداد سوالات: 17پرسش طیف لیکرت

ابعاد: آموزش، پاداش، ارزیابی عملکرد، استخدام، مشارکت

پرسشنامه امکان سنجی نظام جانشین پروری

پرسشنامه امکان سنجی نظام جانشین پروری

روایی و پایایی دارد

منبع دارد

تعداد سوالات: 27طیف لیکرت

ابعاد: نظام جذب نیروی انسانی، نظام ارزیابی و کشف نیروی انسانی، نظام توسعه و آموزش نیروی انسانی، نظام حفظ نیروی انسانی

پرسشنامه تعلق خاطر کاری شافلی

پرسشنامه استاندارد تعلق خاطر کاری شافلی

تعداد گویه ها: 17سوال

ابعاد: سرزندگی، فداکاری، مجذوب شدن

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

پرسشنامه جامع علل ترک کار کارکنان در شرکت

پرسشنامه استاندارد جامع علل ترک خدمت کارکنان در شرکت

تعداد گویه ها: 46سوال با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: ویژگی های شغل، ویژگی های سرپرست، احساسات و عواطف در شغل، شرایط کاری، بررسی نگرش ها، تمایل ترک سازمان

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

پرسشنامه اعتماد سازمانی

پرسشنامه استاندارد اعتماد سازمانی

تعداد گویه ها: 12سوال با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: اعتماد مبنتی بر شناخت، اعتماد عاطفی، تمایل به اعتماد

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

12