پرسشنامه رفتار نوآورانه جانسن

پرسشنامه رفتار نوآورانه جانسن (توسعه یافته مدل اسکات و بروس)

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

نمونه منبع فارسی دارد

تعداد سوالات: 9 سوال با طیف لیکرت

ابعاد: تولید ایده، ارتقاء ایده، تحقق ایده

پرسشنامه دو سوتوانی

پرسشنامه دو سوتوانی کاری

پرسشنامه استاندارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: معتبر دارد

ابعاد و توزیع سوالات هر بعد مشخص است

پرسشنامه استاندارد دو سوتوانی کاری مبتنی بر طیف لیکرت 5 درجه دارای روایی و پایایی

پرسشنامه نوآوری محصول

پرسشنامه نوآوری محصول

روایی و پایایی دارد

منبع دارد

تعداد سوال : 20 سوال

ابعاد: پیشگامی محصول در بازار، معرفی محصول نوآورانه، انعطاف پذیری در برابر تقاضای بازار، ایده های جدید درباره محصول، عرضه محصولات جدید، بهبود مستمر در کیفیت محصولات

نوآوری در مدیریت بازار با بکارگیری هوش تجاری

نوآوری در مدیریت بازار با بکارگیری هوش تجاری: معرفی چارچوب پیشنهادی

امروزه، سازمان تجاری برای اینکه قادر باشد در مواجهه با تغییرات متنوع بازار پایدار بماند و در نهایت قادر به مدیریت بازار باشد، نیاز به تجزیه و تحلیل بازار دارد. برای این منظور، سازمان باید فرآیندهای کسب و کار خود را با استفاده از فن آوری های مدرن که هوش تجاری(BI)  نامیده می شود، بروز رسانی نماید. در این مقاله در کنار معرفی فرایندهای مدیریت بازار، ضرورت قابل توجه نوآوری و خلاقیت در این فرایندها برای رقابت در تجارت جهانی مورد بحث قرار گرفته است. علاوه بر این، تعاریف هوش تجاری از نکته نظر نویسندگان مختلف و اصول و ویژگی های هوش تجاری بیان می شود. سپس چارچوب پیشنهادی با توجه به ابعاد متنوع و کارکردهای هوش تجاری برای تقویت ویژگی های سازمان در جهت دستیابی به رویکرد هوش تجاری و دستیابی به منافع آن در روند کسب و کار معرفی می شود. افزایش توسعه حوزه تجاری، حضور مترقی و مبتنی بر هدف در محیط بین المللی و کارایی سازمان؛ برخی از کارکردهای کلیدی هستند که در ادامه مورد بحث قرار می گیرند. هدف از این مقاله معرفی چارچوب عملی برای کمک به سازمانها در جهت هدایت اهداف خود نسبت به هوش می باشد، که آن باعث میشود سازمانها درک صحیح و به موقعی از وضعیت بازار به دست آورند.

ترجمه مقاله مدیریت دانش و عملکرد نوآوری

ترجمه مقاله مدیریت دانش و عملکرد نوآوری

این تحقیق در مورد خوشه های صنعتی و بیشتر در مورد اثرات مزیت رقابتی که ایجاد تمرکز می کند انجام شده است. این مطالعه یک رویکرد متفاوت را ارائه داده است که در آن انجام تحقیقات تجربی بر سه نوع از پارک های تایوان(پردازش صنعتی مناطق)،مناطق صنعتی،و پارک های علم انجام شده است که در آن توسعه اقتصادی به صورت خاص بررسی شده است. و ویژگی های خوشه صنعتی را ارائه نموده است. این مطالعه به بررسی اثرات منابع و روابط خاص در میان شرکت های خوشه ای در عملکرد نوآوری و در مدیریت دانش به عنوان واسطه برای بررسی متمرکز شده است. بررسی،تجزیه و تحلیل رگراسیون،وتجزیه و تحلیل همبستگی پروب برای اثرات ویژه منابع و روابط میان خوشه های صنعتی در مدیریت دانش سازمانی و نوآوری عملکرد انجام شده است. مدیریت دانش به عنوان واسطه در خوشه های سازمانی در زمینه نوآوری شرکت های بزرگ بررسی شده است. و در نتیجه فرضیه های تحقیق درست از آب درآمده است. یافته های این مطالعه برای تحقیق بیشتر و تفکر استراتژیک در مورد عملیات شرکت های بزرگ ارزشمند است.

پرسشنامه جو نوآوری سازمانی

پرسشنامه استاندارد جو نوآوری سازمان

تعداد گویه ها: 20 سوال

ابعاد: حمایت از نوآوری، تامین منابع نوآوری

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

پرسشنامه نوآوری سازمانی

پرسشنامه استاندارد نوآوری سازمانی

تعداد گویه ها: 16 سوال

ابعاد: نوآوری تولید، نوآوری فرایندی، نوآوری اداری

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

پرسشنامه کارآفرینی در ورزش

پرسشنامه استاندارد کارآفرینی در ورزش

تعداد گویه ها: 11 سوال

ابعاد: خلاقیت، آمادگی، حرفه

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی مارگارت هیل

پرسشنامه استاندارد کارآفرینی سازمانی مارگارت هیل

تعداد گویه ها: 28 سوال

ابعاد: افعال سازمانی، نگرش فردی، انعطاف پذیری، وضعیت پاداش، رهبری کارآفرین، فرهنگ کارآفرین

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

12