نوشته‌های دارای برچسب ناهاپیت و گوشال

پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال

پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال

دانلور پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال روایی و پایایی دارد منبع معتبر دارد ابعاد: سرمایه ساختاری، شناختی و رفتاری سوالات: ۲۸ پرسش به صورت طیف لیکرت ۵ درجه  

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com