اصلاح اداری: مسایل اخلاقی و حکمرانی

اصلاح اداری: مسایل اخلاقی و حکمرانی در مالزی و چین

چکیده

مقاله ی حاضر، در صدد توسعه ی شناخت موضوعاتی می باشد که مدیران دولتی بایستی تلاش کنند تا در رویه های اخلاقی و حکمرانی بوجود آورند، ازاینرو، سنت های اداری و اجتماعی مشخصی را امکان پذیر می نمایند که هر کشوری برای رشد دارا می باشد. از تغییرات و مداومت های چشمگیر در قلمرو دولت چین و مالزی امروزی برداشت خواهد شد. پیشرفت های اخیر، در مقایسه با وضع موجود حس ضرورتی را بوجود آورده اند. این مقاله، موضوعات اداری و اخلاقی مناسب مرتبط با هر دو کشور را بررسی می نماید و اینکه آیا مدیران به تداوم بخشی دستور جلسه ی اصلاحی می پردازند در عین حال که از توان و انعطاف پذیری حرفه ای مدیران در زمانیکه با مسئولیت تمام درون موقعیت های متغیر نهادی دوباره تفویض می شوند، پشتیبانی می کنند.

مدیریت منابع انسانی و کارآفرینی شرکت

مدیریت منابع انسانی و کارآفرینی شرکت

چکیده
هدف: هدف از این مقاله معرفی موضوع خاص “مدیریت منابع انسانی و کارآفرینی شرکت ” می باشد.
طرح / روش / رویکرد: در این مقاله  موضوع خاصی بحث شده، که به بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کارآفرینی از دیدگاههای مختلف، با رویکردها و استفاده از زمینه های مختلف تجربی می پردازد.

یافته ها: مقاله بر عوامل مختلف مدیریت منابع انسانی رفتار کارآفرین و نفوذ آنها روی کارآفرینی شرکت تأکید دارد.  نتایج از زمینه های مختلف تجربی شرکت های کوچک و متوسط، مطالعات موردی، سرمایه گذاری مشترک، در ایالات متحده آمریکا، چین، و اسپانیا، در میان دیگران، کمک مهمی به ادبیات قبلی نموده است.

اصالت /ارزش: این مقاله در مورد تقاطع و ارتباط بین منابع انسانی مدیریت و کارآفرینی شرکت بحث می نماید. منابع انسانی نقش اساسی در این زمینه ایفا می نماید در تا آنجا که  می تواند مشوق و یا مانع کارآفرینی شرکت شود.

مدلهای مدیریت منابع انسانی:ابعاد مدیریت دانش و مسئولیت اجتماعی شرکت ها

مدلهای مدیریت منابع انسانی:ابعاد مدیریت دانش و مسئولیت اجتماعی شرکت ها

سال نشر :2013

چکیده
اغلب، تغییرات نه فقط بر نگرش کارکنان سازمانها،دانش و سرمایه معنویشان اثر می گذارد بلکه بر ارزش های اجتماعی و مسوولیت پذیری شرکت ها هم بی تاثیر نیست.هدف این نوشتار ارزیابی و تحلیل جوانب مدیریت دانش و مسوولیت اجتماعی شرکت ها و بسط و توسعه آن در مدلهای مختلف مدیریت منابع انسانی ست.مولفین مدلهای گوناگون مدیریت منابع انسانی را تحلیل نموده که رابطه میان ابعاد مدیریت منابع انسانی ،عواملی که بر انتخابشان تاثیر می گذارد و خروجی های سازمان را نشان می دهد.اختلاف مدل ها با یک رویکرد واحد بر این حقیقت صحه می گذارد که رییس و مرئوسان با رویکردهای چند گانه ای که دارند ممکن است منافع یکسانی نداشته باشند و این تاییدی است بر اینکه گروه های مختلف ممکن است منافع متفاوت داشته باشند.

توسعه مدیریت منابع انسانی

سی و دو سال توسعه مدیریت منابع انسانی، بازنگری و دورنماها

سال نشر: 2012

چکیده:
مقاله حاضر، با تمرکز بر پیشرفت های تئوریکی و کاربردهای عملی مدیریت منابع انسانی، گذار مدیریت منابع انسانی در چین از مدیریت برنامه ریزی شده ی نیروی انسانی و پرسنلی تا مدیریت منابع انسانی جدید را طی سه دوره ی زمانی مشخص از زمان اصلاحات و شکوفایی چین بررسی می کند. سپس مقاله به چالش های تحقیق مدیریت منابع انسانی و رویه های آن از چشم اندازهای بین المللی سازی،‌فرهنگ شرکتی، و نوآوری سازمانی طی دوره ی گذار اقتصادی چین می پردازد. در آخر، دورنماها و روندهای توسعه ی آینده ی مدیریت منابع انسانی چین را مطرح می سازد.

اطلاعات منابع انسانی در گزارش مدیریت

اطلاعات منابع انسانی در گزارش مدیریت شرکتهای اسپانیایی مطرح

منبع: ساینس دایرکت

سال نشر: 2014

کیفیت ترجمه: عالی

ترجمه چکیده مقاله
از سال 2005 در اسپانیا ارائه اطلاعات منابع انسانی در گزارشات مدیریت اجباری شده است، تهیه آن باعث درک بهتر تحول تجاری خواهد شد. ما رویه های ارائه اطلاعات منابع انسانی شرکتها را که در IBEX-35 در بازه زمانی 2005 تا 2009 لیست شده است را با استفاده از تجزیه تحلیل محتوی بر اساس منبع پروژه همسان سازی هیات استاندارد سازی حسابداری بین المللی «IASB» مورد مطالعه قرار داده ایم. نتیجه کلی تجزیه و تحلیل، کیفیت پایین اطلاعات به دست آمده از شرکتها در خصوص ارتباط و قیاس پذیری بود. به منظور بهبود تکنیکهای ارائه اطلاعات، ضرورت این امر لازم است هم توسط نویسندگان اسپانیایی و هم دیگر کشورها توصیه شود.

پرسشنامه عملیات استراتژیک منابع انسانی

پرسشنامه عملیات استراتژیک منابع انسانی

روایی و پایایی دارد

منبع دارد

تعداد سوالات: 17پرسش طیف لیکرت

ابعاد: آموزش، پاداش، ارزیابی عملکرد، استخدام، مشارکت

پرسشنامه امکان سنجی نظام جانشین پروری

پرسشنامه امکان سنجی نظام جانشین پروری

روایی و پایایی دارد

منبع دارد

تعداد سوالات: 27طیف لیکرت

ابعاد: نظام جذب نیروی انسانی، نظام ارزیابی و کشف نیروی انسانی، نظام توسعه و آموزش نیروی انسانی، نظام حفظ نیروی انسانی

ارزیابی کاربرد مدیریت استراتژیک منابع انسانی (SHRM)

ترجمه مقاله ارزیابی کاربرد مدیریت استراتژیک منابع انسانی (SHRM)

مقاله حاضر به‌صورت کاربردی تاثیر نوع مالکیت و قدمت بر تجربه بکارگیری استراتژی مدیریت منابع انسانی (SHMR) که در بهره‌وری سازمانی موثر است، را بررسی می‌کند. در این مقاله فرض شده است که تفاوت معنی داری میان استراتژی مدیریت منابع انسانی بکارگرفته شده در دانشگاه‌های دولتی و خصوصی نیجریه وجود ندارد. داده های مربوط به 29 دانشگاه دولتی و 15 دانشگاه غیردولتی در نیجریه جمع آوری شده و به منظور بررسی این نکته که آیا نوع مالکیت و قدمت بر روی بکارگیری استراتژی‌های مدیریت منابع انسانی توسط دانشگاه دولتی و غیردولتی موثر است و آیا تفاوت معنی داری میان سطح استراتژی‌های مدیریت منابع انسانی بکار گرفته شده از سوی این دو وجود دارد.

تجزیه وتحلیل عوامل ایجادانگیزه منابع انسانی دربخش دولتی

ترجمه مقاله تجزیه وتحلیل عوامل ایجادانگیزه منابع انسانی دربخش دولتی

پیشرفت عملکرد مدیریت وروش های منابع انسانی دربخش دولتی،یک فرایندمداوم ودرحال تکامل است. ازطریق مقامات دولتی، شهروندان وجامعه نیاز دارندتاکاری موثر در ارائه خدمات عمومی برای مردم انجام گیرد. درمقایسه بابخش خصوصی، کارایی کمترِ بخش دولتی هنوزهم درجهان قابل توجه است. کارایی مقامات دولتی و شهرداریها نه تنها برآموزش وپرورش تأثیر می گذارد بلکه بستگی به شایستگی وتواناییهای مقامات دولتی نیز دارد.کارائی سیستم ایجادانگیزه منابع انسانی تاثیرقابل توجهی برمقامات دولتی وشهرداریها دارد. برای نتایج کارهدفمندازدفاتراداره منابع انسانی،نه تنها تجزیه وتحلیل توابع ورویه های موجود،بلکه بررسی عوامل موثرکه برایجادانگیزه منابع انسانی درانجام وظایف وروشهاتأثیر گذار می باشند نیز مهم هستند.

پرسشنامه تعلق خاطر کاری شافلی

پرسشنامه استاندارد تعلق خاطر کاری شافلی

تعداد گویه ها: 17سوال

ابعاد: سرزندگی، فداکاری، مجذوب شدن

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

123