پرسشنامه ریزش مشتریان

پرسشنامه استاندارد ریزش مشتریان

منبع معتبر دارد

روایی و پایایی دارد

ابعاد و گویه ها مشخص

پرسشنامه طی ف لیکرت ریزش مشتریان

 

3000 تومان – خرید

پرسشنامه مدیریت دانش مشتری

دانلود پرسشنامه مدیریت دانش مشتری

منبع معتیر دارد

ابعاد: دانش از مشتری، دانش برای مشتری و دانش درباره مشتری

روایی و پایایی دارد

پرسشنامه استاندارد

توزیع سوالات و ابعاد مشخص است

پرسشنامه طیف لیکرت مدیریت دانش مشتری

 

3000 تومان – خرید
Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com