نوشته‌های دارای برچسب مسئولیت اجتماعی

پرسشنامه مسئولیت اجتماعی سازمان (مدل کارول)

پرسشنامه مسئولیت اجتماعی

پرسشنامه مسئولیت اجتماعی براساس مدل کارول پرسشنامه طیف لیکرت ابعاد و گویه های هر بعد مشخص پرسشنامه استاندارد دارای روایی و پایایی   ادبیات پژوهش مسئولیت اجتماعی شاید به ادبیات پژوهش مسئولیت اجتماعی (فایل ورد در ۵۵ صفحه) علاقه مند باشید  

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com