پرسشنامه استاندارد pmbokq

پرسشنامه مدیریت پروژه عمرانی

هدف: بررسی استاندارد PMBOK در مدیریت پروژه

تعداد سوالات: ۳۰ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: مدیریت یکپارچگی پروژه، مدیریت محدوده پروژه، مدیریت زمان پروژه، مدیریت هزینه پروژه، مدیریت کیفیت پروژه، مدیریت منابع انسانی پروژه، مدیریت ارتباطات پروژه، مدیریت ریسک پروژه، مدیریت تدارکات پروژه

منبع معتبر فارسی دارد

روایی و پایایی دارد

پرسشنامه استاندارد

3000 تومان – خرید

پرسشنامه مدیریت پروژه

دانلود پرسشنامه مدیریت پروژه انریکه

تعداد سوالات: ۲۰ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه، همراه با منبع فارسی و انگلیسی با روایی و پایایی

3000 تومان – خرید

 

دانلود پرسشنامه موفقیت مدیریت پروژه

تعداد سوالات: ۲۷ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه، همراه با منبع فارسی و انگلیسی با روایی و پایایی

3000 تومان – خرید

 

دانلود پرسشنامه مدیریت پروژه عمرانی

تعداد سوالات: ۲۷ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه، همراه با منبع فارسی معتبر و روایی و پایایی

3000 تومان – خرید

 

دانلود پرسشنامه مدیریت پروژه PMBOK

تعداد سوالات: ۲۷ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه، همراه با منبع فارسی معتبر با روایی و پایایی

3000 تومان – خرید

 

دانلود پرسشنامه مدیریت ریسک پروژه

تعداد سوالات: ۲۰ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه، همراه با منبع فارسی معتبر با روایی و پایایی

3000 تومان – خرید

 

ترجمه مقاله عوامل حیاتی موفقیت مدیریت پروژه

سال نشر: ۲۰۱۸

مطالعه بیشتر …

10000 تومان – خرید
Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com