پرسشنامه مشارکت الکترونیک شهروندان

پرسشنامه مشارکت الکترونیک شهروندان

روایی و پایایی دارد

منبع دارد

تعداد سوالات: 30پرسش طیف لیکرت

ابعاد: سودآوربودن، احساس مالکیت شهروندان، زیرساخت الکترونیک، وضعیت اجتماعی، وضعیت اقتصادی، اعتماد شهروندان، تصور شهروندان از پیامدهای مشارکت، اطلاع رسانی به شهروندان، احساس تعلق و تعهد

ترکیبی از کارکرد کیفیت و فرایند تحلیل شبکه در مدیریت پروژه شهری

ترجمه مقاله ترکیبی از استقرار کارکرد کیفیت و فرایند شبکه تحلیلی برای ارزیابی پروژه توسعه مجدد شهری

این مقاله یک چارچوب روش شناسی برای یکپارچه سازی الزامات ذینفعان و جنبه های مختلف پروژه توسعه مجدد شهری مطرح می نماید. ما پیشنهاد می‌کنیم استفاده از تکنیک های تجزیه و تحلیل تصمیم گیری چند معیاره؛ ترکیبی از گسترش کارکرد کیفیت (QFD) و فرایند تحلیلی شبکه (ANP) به منظور ارزیابی پروژه تجدید حیات برای مناطقی که در آن گذشته های صنعتی از نقطه نظر اقتصادی از بین رفته، اما هنوز هم مشخصات ساختمان ها و منطقه باقی مانده است. این کار کاربرد چارچوب روش شناسی به منظور ارزیابی جنبه های اصلی تحول از مکان “belle de mai- la friche” در مارسی، یک کارخانه توتون و تنباکو سابق که در در اوایل دهه 1990، با مساحت 45000متر مربع مرکز حوادث فرهنگی و هنری معاصر بوده است را شرح می دهد. از طریق ترکیبی از QFD و ANP ما قصد داریم امکان پذیری استفاده از این روش که می تواند به فرایند تصمیم گیری و اجماع عمومی کمک کند، بررسی نماییم .