نوشته‌های دارای برچسب مدیریت زنجیره تامین

پرسشنامه مدیریت زنجیره تامین

پرسشنامه زنجیره تامین

دانلود پرسشنامه زنجیره تامین پرسشنامه اصلی شامل ابعاد مشتریان، توزیع‌کنندگان، تامین‌کنندگان، جامعه، سازمان پرسشنامه ۴۵ سوال همراه با روایی سازه (تحلیل عاملی تاییدی) منبع دارد روایی و پایایی دارد  

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com