دانلود پرسشنامه عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش

دانلود پرسشنامه عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش

پرسشنامه ارزیابی زیرساخت‌های مدیریت دانش

منبع معتبر : دارد

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

زیرساخت‌های مدیریت دانش: ساختار، فرهنگ، فناوری اطلاعات، رهبری

پرسشنامه استاندارد طیف لیکرت زیرساخت های مدیریت دانش

3000 تومان – خرید

پرسشنامه مدیریت دانش و چابکی سازمانی

دانلود پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش و چابکی سازمان

پرسشنامه ارزیابی تاثیر مدیریت دانش بر چابکی سازمانی

منبع معتبر : دارد

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

ابعاد و توزیع سوالات مدیریت دانش و چابکی سازمانی مشخص است

پرسشنامه استاندارد طیف لیکرت مدیریت دانش و چابکی سازمانی

3000 تومان – خرید

پرسشنامه ارزیابی مدیریت دانش

دانلود پرسشنامه استاندارد ارزیابی مدیریت دانش

پرسشنامه ارزیابی و بلوغ مدیریت دانش

منبع معتبر : دارد

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

ابعاد بلوغ و ارزیابی مدیریت دانش عبارتند از: رهبری مدیریت دانش (سؤالات ۱-۶)، فرایند (سؤالات۱۲-۷)، افراد (سؤالات ۱۸-۱۳)، فناوری (سؤالات ۲۴-۱۹)، فرایند های دانشی (سؤالات ۳۰-۲۵)، یادگیری و نوآوری (سؤالات ۳۶-۳۱)، نتایج مدیریت دانش (سؤالات ۴۲-۳۷)

پرسشنامه استاندارد طیف لیکرت ارزیابی مدیریت دانش

3000 تومان – خرید

پرسشنامه موفقیت مدیریت دانش در SME ها

دانلود پرسشنامه استاندارد عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش در یک شرکت کوچک و متوسط

پرسشنامه عوامل حیاتی موفقیت KM در شرکت‌های کوچک و متوسط

منبع معتبر : دارد

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

براساس مدل دلون ومکلین ابعاد مدیریت دانش عبارتند از: کیفیت سیستم، کیفیت دانش، کیفیت خدمات، استفاده از دانش، رضایت کاربر، سودمندی خالص

پرسشنامه استاندارد طیف لیکرت مدیریت دانش

3000 تومان – خرید

پرسشنامه مدیریت دانش (کنراد و نیومن)

دانلود پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش

منبع معتبر : کنراد و نیومن

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

براساس مدل نیومن و کنراد، ابعاد مدیریت دانش عبارتند از: خلق دانش، بکارگیری دانش، انتقال دانش و نگهداری دانش.

پرسشنامه استاندارد طیف لیکرت مدیریت دانش

3000 تومان – خرید

 


محصول پیشنهادی

فصل دو شامل ادبیات پژوهش و مبانی نظری مدیریت دانش همراه با فهرست منابع به صورت فایل ورد

10000 تومان – خرید

پایان نامه تمام متن مدیریت دانش و یادگیری سازمانی همراه با فهرست منابع فارسی و لاتین

15000 تومان – خرید

پرسشنامه استراتژی مدیریت دانش

دانلود پرسشنامه استراتژی مدیریت دانش

پرسشنامه سنجش رابطه استراتژی‌های مدیریت دانش با میزان تولید شرکت

منبع معتبر دارد

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

ابعاد و سوالات هر بعد مشخص است

پرسشنامه استاندارد طیف لیکرت استراتژی مدیریت دانش

3000 تومان – خرید

 


محصول پیشنهادی

فصل دو شامل ادبیات پژوهش و مبانی نظری مدیریت دانش همراه با فهرست منابع به صورت فایل ورد

10000 تومان – خرید

پایان نامه تمام متن مدیریت دانش و یادگیری سازمانی همراه با فهرست منابع فارسی و لاتین

15000 تومان – خرید

پرسشنامه ارزیابی مدیریت دانش – مقیاس KMPI

دانلود پرسشنامه ارزیابی مدیریت دانش – مقیاس KMPI

منبع معتبر دارد

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

ابعاد و سوالات هر بعد مشخص است

پرسشنامه استاندارد طیف لیکرت ارزیابی مدیریت دانش

3000 تومان – خرید

 


محصول پیشنهادی

فصل دو شامل ادبیات پژوهش و مبانی نظری مدیریت دانش همراه با فهرست منابع به صورت فایل ورد

10000 تومان – خرید

پایان نامه تمام متن مدیریت دانش و یادگیری سازمانی همراه با فهرست منابع فارسی و لاتین

15000 تومان – خرید

پرسشنامه مدیریت دانش (شرون لاوسون)

دانلود پرسشنامه مدیریت دانش

منبع معتبر : شرون لاوسون

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

براساس دیدگاه لاوسن مدیریت دانش شش بعد دارد: خلق دانش (دانش آفرینی)، جذب دانش، سازماندهی دانش، ذخیره دانش، انتشار دانش و بکارگیری دانش. برای هر بعد ۴ پرسش مطرح شده است و در مجموع یک پرسشنامه با ۲۴ پرسش تهیه شده است. لاوسن چهار نوع فرهنگ را نیز متناسب با این ابعاد معرفی کرده است.

پرسشنامه استاندارد طیف لیکرت مدیریت دانش

3000 تومان – خرید

 


محصول پیشنهادی

فصل دو شامل ادبیات پژوهش و مبانی نظری مدیریت دانش همراه با فهرست منابع به صورت فایل ورد

10000 تومان – خرید

پایان نامه تمام متن مدیریت دانش و یادگیری سازمانی همراه با فهرست منابع فارسی و لاتین

15000 تومان – خرید

پرسشنامه مدیریت دانش (نوناکا و تاکوچی)

دانلود پرسشنامه مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی

منبع معتبر : نوناکا و تاکوچی

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی با ابعاد مشخص شامل ۴ بعد و ۲۶ پرسش است.

براساس مدل نوناکا و تاکوچی، ابعاد مدیریت دانش عبارتند از: بیرونی سازی (Externalization)، ترکیب (Combination)، درونی‌سازی (internalization)، اجتماعی‌سازی (socialization).

پرسشنامه استاندارد طیف لیکرت مدیریت دانش

3000 تومان – خرید

 


محصول پیشنهادی

فصل دو شامل ادبیات پژوهش و مبانی نظری مدیریت دانش همراه با فهرست منابع به صورت فایل ورد

10000 تومان – خرید

پایان نامه تمام متن مدیریت دانش و یادگیری سازمانی همراه با فهرست منابع فارسی و لاتین

15000 تومان – خرید

دانلود پرسشنامه تسهیم دانش

دانلود پرسشنامه تسهیم دانش دیکسون

منبع معتبر دارد

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

سوالات و ابعاد مشخص: دانش ترتیبی، دانش آشکار، دانش پنهان، دانش استراتژیک

پرسشنامه استاندارد طیف لیکرت تسهیم دانش

3000 تومان – خرید

 


محصول پیشنهادی

فصل دو شامل ادبیات پژوهش و مبانی نظری مدیریت دانش همراه با فهرست منابع به صورت فایل ورد

10000 تومان – خرید
Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com