نوشته‌های دارای برچسب لارج

پرسشنامه زنجیره تامین لارج

مدیریت زنجیره تامین

دانلود پرسشنامه زنجیره تامین پرسشنامه اصلی شامل ابعاد ناب بودن، چابکی، تاب‌آوری، سبز بودن پرسشنامه ۱۷ سوال همراه با روایی سازه (تحلیل عاملی تاییدی) منبع دارد روایی و پایایی دارد  

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com