ترجمه مقاله تصویر ذهنی قیمت و عوامل موثر بر آن

چگونه ابعاد تصویر ذهنی قیمت روی قصد خرید در انواع مختلف فروشگاه تاثیر می گذارد

هدف از این مقاله، تحلیل چگونگی تاثیر پنج بعد مختلف تصویر ذهنی قیمت روی قصد خرید در انواع مختلف فروشگاه است.
طرح/ روش/ مسیر – در کل، 306 داوطلب 3 فروشگاه را از یک لیست 18 تایی از خرده فروشان انتخاب و در ابعاد مختلف ارزیابی کردند و در نهایت 918 نمونه از price-image بدست آمد. بر اساس این داده ها، یک آنالیز با ساختار کواریانس در Mplus صورت گرفت که تاثیر مستقیم و غیر مستقیم پنج بعد تصویر ذهنی قیمت را روی قصد خرید آنالیز کرد. یک آنالیز چند گروهی، تفاوت های ناشی شده از ساختار فروشگاه ها را مشخص کرد.

دانلود اصل مقاله

پرسشنامه تصویر ذهنی قیمت

پرسشنامه استاندارد تصویر ذهنی قیمت

تعداد گویه ها: 22 سوال با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: تراز قیمت، ارزش پول، قابل درک بودن قیمت، قابل پردازش بودن قیمت، دقت در ارزیابی قیمت، قصد خرید

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد