نوشته‌های دارای برچسب عملکرد

پرسشنامه عملکرد سازمانی

پرسشنامه عملکرد سازمانی منبع: مالتیک و همکران همراه با روایی و پایایی و منبع از امرالد تعداد سوالات پرسشنامه: ۱۹ سوال با طیف لیکرت ابعاد: عملکرد مالی و بازاریابی، عملکرد کیفیت، عملکرد نوآوری، عملکرد زیست محیطی، عملکرد اجتماعی روایی و پایایی دارد منبع معتبر دارد     محصول پیشنهادی ادبیات پژوهش و مبانی نظری مدیریت […]

پرسشنامه ارزیابی عملکرد مدیریت سازمان‌

پرسشنامه مدیریت عملکرد

پرسشنامه استاندارد ارزیابی عملکرد مدیران نسخه ۵۰ سوالی پیوست رایگان : سه پرسشنامه مدیریت عملکرد و عملکرد شغلی ۱- پرسشنامه عملکرد شغلی چیانگ و سیه ۲- پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون ۳- پرسشنامه کیفیت ارزیابی عملکرد سازمان‌ها پرسشنامه ها استاندارد همراه منابع معتبر پرسشنامه طیف لیکرت همراه با روایی و پایایی     محصول پیشنهادی ادبیات […]

پرسشنامه کیفیت ارزیابی عملکرد سازمان‌ها

پرسشنامه مدیریت عملکرد

پرسشنامه استاندارد کیفیت ارزیابی عملکرد سازمان‌ها نسخه ۱۵ سوالی و نسخه ۱۰ سوالی پیوست رایگان : چهار پرسشنامه مدیریت عملکرد و عملکرد شغلی ۱- پرسشنامه عملکرد شغلی چیانگ و سیه ۲- پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون ۳- پرسشنامه ارزیابی عملکرد مدیران پرسشنامه ها استاندارد همراه منابع معتبر پرسشنامه طیف لیکرت همراه با روایی و پایایی   […]

پرسشنامه عملکرد شغلی (چیانگ و سیه)

پرسشنامه مدیریت عملکرد

پرسشنامه استاندارد عملکرد شغلی چیانگ و سیه پیوست رایگان : سه پرسشنامه مدیریت عملکرد و عملکرد شغلی ۱- پرسشنامه کیفیت ارزیابی عملکرد سازمان‌ها ۲- پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون ۳- پرسشنامه ارزیابی عملکرد مدیران پرسشنامه ها استاندارد همراه منابع معتبر پرسشنامه طیف لیکرت همراه با روایی و پایایی     محصول پیشنهادی ادبیات پژوهش و مبانی […]

پرسشنامه ارزیابی عملکرد پاترسون

پرسشنامه مدیریت عملکرد

پرسشنامه استاندارد عملکرد شغلی مقیاس پاترسون نسخه ۱۵ سوالی و نسخه ۱۰ سوالی پیوست رایگان : سه پرسشنامه مدیریت عملکرد و عملکرد شغلی ۱- پرسشنامه عملکرد شغلی چیانگ و سیه ۲- پرسشنامه ارزیابی عملکرد مدیران ۳-پرسشنامه کیفیت ارزیابی عملکرد سازمان‌ها پرسشنامه ها استاندارد همراه منابع معتبر پرسشنامه طیف لیکرت همراه با روایی و پایایی   […]

پرسشنامه موفقیت شغلی هرزبرگ

پرسشنامه مدیریت عملکرد

پرسشنامه موفقیت شغلی منبع: هرزبرگ ابعاد: عوامل عینی و ذهنی تعداد سوالات: ۱۷ سوال با طیف لیکرت پرسشنامه استاندارد روایی و پایایی دارد منبع معتبر دارد     محصول پیشنهادی ادبیات پژوهش و مبانی نظری مدیریت عملکرد نسخه ورد همراه با فهرست منابع فارسی و لاتین

پرسشنامه عملکرد شغلی هرسی و گلداسمیت

پرسشنامه مدیریت عملکرد

پرسشنامه عملکرد شغلی منبع: هرسی و گلداسمیت پیوست: نسخه اصلی ۴۲ سوالی پرسشنامه عملکرد سازمانی «Achieve» هرسی و گلداسمیت دارای ۴۲ پرسش و هفت مولفه توانایی وضوح، کمک، مشوق، ارزیابی، اعتبار و محیط است. پیوست: نسخه کوتاه ۱۶ سوالی پرسشنامه استاندارد روایی و پایایی دارد منبع معتبر دارد     محصول پیشنهادی ادبیات پژوهش و […]

پرسشنامه ارزیابی عملکرد شغلی هرسی و گلداسمیت

پرسشنامه مدیریت عملکرد

پرسشنامه عملکرد شغلی منبع: هرسی و گلداسمیت پیوست: نسخه ۱۶ سوالی پرسشنامه عملکرد سازمانی «Achieve» هرسی و گلداسمیت دارای ۴۲ پرسش و هفت مولفه توانایی وضوح، کمک، مشوق، ارزیابی، اعتبار و محیط است. پرسشنامه استاندارد روایی و پایایی دارد منبع معتبر دارد     محصول پیشنهادی ادبیات پژوهش و مبانی نظری مدیریت عملکرد نسخه ورد […]

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com