نوشته‌های دارای برچسب عملکرد صادرات

پرسشنامه عوامل مؤثر بر عملکرد صادراتی

پرسشنامه عملکرد صادرات

پرسشنامه استاندارد عوامل موثر بر عملکرد صادرات منبع معتبر دارد روایی و پایایی دارد ابعاد: محیطی، مدیریتی، سازمانی، محصول، استراتژی‌های بازرگانی تعداد سوالات: ۳۶ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com