پرسشنامه عوامل مؤثر بر عملکرد صادراتی

پرسشنامه استاندارد عوامل موثر بر عملکرد صادرات

منبع معتبر دارد

روایی و پایایی دارد

ابعاد: محیطی، مدیریتی، سازمانی، محصول، استراتژی‌های بازرگانی

تعداد سوالات: ۳۶ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

3000 تومان – خرید

پرسشنامه بازاریابی صادرات

پرسشنامه استاندارد بازاریابی صادرات

منبع معتبر دارد

روایی و پایایی دارد

ابعاد: درک مدیریت از محیط بازار، دانش صادراتی، تعهد صادراتی، استرات‍ژی صادرات، شیوه های ارتقای صادرات

تعداد سوالات: ۳۸ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

3000 تومان – خرید
Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com