نوشته‌های دارای برچسب شرون لاوسن

پرسشنامه مدیریت دانش (شرون لاوسون)

پرسشنامه مدیریت دانش

دانلود پرسشنامه مدیریت دانش منبع معتبر : شرون لاوسون پرسشنامه استاندارد روایی و پایایی دارد براساس دیدگاه لاوسن مدیریت دانش شش بعد دارد: خلق دانش (دانش آفرینی)، جذب دانش، سازماندهی دانش، ذخیره دانش، انتشار دانش و بکارگیری دانش. برای هر بعد ۴ پرسش مطرح شده است و در مجموع یک پرسشنامه با ۲۴ پرسش تهیه […]

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com