پرسشنامه سرمایه انسانی

دانلود پرسشنامه سرمایه انسانی

ابعاد پرسشنامه سرمایه انسانی: دانش، مهارت، تخصص

تعداد گویه‌ها: ۲۰ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

منبع معتبر دارد

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

 

2000 تومان – خرید

پرسشنامه سرمایه روانشناختی

پرسشنامه سرمایه روان شناختی

منبع پرسشنامه: لوتانز، مک گی

ترجمه: پایگاه علمی-پژوهشی پارس‌مدیر

تعداد گویه‌ها: ۲۲ پرسش با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: ۴ بعد خودکارآمدی، امیدواری، تاب آوری و جهت گیری به زندگی (خوش بینی).

روایی و پایایی: دارد

با ذکر شماره سوالات مرتبط با هر خرده مقیاس

ساختار فایل: word

2000 تومان – خرید

سرمایه روانشناختی

سرمایه روانشناختی یا Psychological Capital عاملی برای ایجاد قهرمان سازمانی است.

سرمایه روانشناختی بیشتر با مطالعات سرمایه رواشناختی لوتانز و سرمایه رواشناختی مک گی میشناسند.

ابعاد سرمایه روانشناختی و مفهوم قهرمان سازمانی

همانطور که در تصویر مشاهده می‌شود سرمایه رواشناختی چهار بعد دارد

۱- امیدواری Hope

۲- کارآمدی Efficacy

۳- تاب آوری Resilience

۴- خوش‌بینی Optimism

اگر حروف اول این چهار بعد را در کنار هم قرار دهیم واژه HERO بدست می‌آید که به معنی قهرمان است. اگر نیروی انسانی امیداور، کارآمد، خوش‌بین و باظرفیت در سازمان داشته باشید بدون شک به یک چنین نیروی انسانی می‌توان لقب قهرمان را اعطا کرد.

قهرمان سازمانی

سرمایه روانشناختی که در سال‌های اخیر در اکثر حوزه‌های علمی وارد شده است در کنار سرمایه اجتماعی، انسانی، اقتصادی و فرهنگی مطرح است. این مفهوم به معنای اتصالات اجتماعی است  که کنش های بین افراد را تسهیل می سازد. سرمایه روانشناختی اثر اقتصادی مجموعه ای از روابط اجتماعی است که انجام کارهای گروهی را تسهیل می‌سازد و موجب افزایش بهره وری می شود. سرمایه روانشناختی دربرگیرنده موجودیت‌های مختلفی است که تمامی آنها دردو عنصر مشترک هستند، یعنی همه آنها جنبه‌ای ازساخت روانشناختی را درخود دارند و واکنش معینی از کنشگران را دردرون این ساختار تسهیل می‌کنند.


پرسشنامه سرمایه روان شناختی مک گی – McGee Psychological Capital

2000 تومان – خرید

 

پرسشنامه سرمایه روان شناختی لوتانز

2000 تومان – خرید

پرسشنامه سرمایه فکری استورات

دانلود پرسشنامه سرمایه فکری استورات

ابعاد: سرمایه انسانی، ساختاری، ارتباطی

تعداد گویه‌ها: ۴۲ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

منبع معتبر دارد

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

 

3000 تومان – خرید

پرسشنامه سرمایه فکری بونتیس

دانلود پرسشنامه سرمایه فکری بونتیس

ابعاد: سرمایه انسانی، ساختاری، ارتباطی

تعداد گویه‌ها: ۲۳ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

منبع معتبر دارد

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

 

2500 تومان – خرید

پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال

دانلور پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

ابعاد: سرمایه ساختاری، شناختی و رفتاری

سوالات: ۲۸ پرسش به صورت طیف لیکرت ۵ درجه

 

2000 تومان – خرید
Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com