نوشته‌های دارای برچسب سرمایه فکری

پرسشنامه سرمایه فکری استورات

پرسشنامه سرمایه فکری

دانلود پرسشنامه سرمایه فکری استورات ابعاد: سرمایه انسانی، ساختاری، ارتباطی تعداد گویه‌ها: ۴۲ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه منبع معتبر دارد پرسشنامه استاندارد روایی و پایایی دارد  

پرسشنامه سرمایه فکری بونتیس

پرسشنامه سرمایه فکری

دانلود پرسشنامه سرمایه فکری بونتیس ابعاد: سرمایه انسانی، ساختاری، ارتباطی تعداد گویه‌ها: ۲۳ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه منبع معتبر دارد پرسشنامه استاندارد روایی و پایایی دارد  

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com