نوشته‌های دارای برچسب سرمایه روانشناختی

پرسشنامه سرمایه روانشناختی

پرسشنامه سرمایه روانشناختی

پرسشنامه سرمایه روان شناختی منبع پرسشنامه: لوتانز، مک گی ترجمه: پایگاه علمی-پژوهشی پارس‌مدیر تعداد گویه‌ها: ۲۲ پرسش با طیف لیکرت ۵ درجه ابعاد: ۴ بعد خودکارآمدی، امیدواری، تاب آوری و جهت گیری به زندگی (خوش بینی). روایی و پایایی: دارد با ذکر شماره سوالات مرتبط با هر خرده مقیاس ساختار فایل: word

سرمایه روانشناختی

سرمایه روانشناختی

سرمایه روانشناختی یا Psychological Capital عاملی برای ایجاد قهرمان سازمانی است. سرمایه روانشناختی بیشتر با مطالعات سرمایه رواشناختی لوتانز و سرمایه رواشناختی مک گی میشناسند. ابعاد سرمایه روانشناختی و مفهوم قهرمان سازمانی همانطور که در تصویر مشاهده می‌شود سرمایه رواشناختی چهار بعد دارد ۱- امیدواری Hope ۲- کارآمدی Efficacy ۳- تاب آوری Resilience ۴- خوش‌بینی […]

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com