نوشته‌های دارای برچسب سرمایه انسانی

پرسشنامه سرمایه انسانی

پرسشنامه سرمایه انسانی

دانلود پرسشنامه سرمایه انسانی ابعاد پرسشنامه سرمایه انسانی: دانش، مهارت، تخصص تعداد گویه‌ها: ۲۰ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه منبع معتبر دارد پرسشنامه استاندارد روایی و پایایی دارد  

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com