پرسشنامه مدیریت زنجیره تامین سبز

دانلود پرسشنامه زنجیره تامین سبز

هدف: ارزیابی مدیریت زنجیره تامین سبز با استفاده از مدل سه‌شاخگی

ابعاد: ساختاری، زمینه‌ای، رفتاری

تعدا گویه‌ها: ۳۳ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

منبع دارد

روایی و پایایی دارد

3000 تومان – خرید

 

پرسشنامه انتخاب پیمانکار

دانلود پرسشنامه جهت ارزیابی و انتخاب پیمانکار

پرسشنامه براساس ماتریس تصمیم تهیه شده است

روایی و پایایی پرسشنامه گزارش شده است

منبع معتبر دارد

پرسشنامه ضمیمه: پرسشنامه ارزیابی و انتخاب تامین کننده

 

3000 تومان – خرید

پرسشنامه انتخاب تامین کننده

دانلود پرسشنامه جهت ارزیابی و انتخاب تامین کننده

پرسشنامه براساس تکنیک دلفی تهیه شده است

روایی و پایایی پرسشنامه گزارش شده است

منبع معتبر دارد

پرسشنامه ضمیمه: پرسشنامه ارزیابی و انتخاب پیمانکار

 

3000 تومان – خرید

پرسشنامه زنجیره تامین لارج

دانلود پرسشنامه زنجیره تامین

پرسشنامه اصلی شامل ابعاد ناب بودن، چابکی، تاب‌آوری، سبز بودن

پرسشنامه ۱۷ سوال همراه با روایی سازه (تحلیل عاملی تاییدی)

منبع دارد

روایی و پایایی دارد

3000 تومان – خرید

 

پرسشنامه مدیریت زنجیره تامین

دانلود پرسشنامه زنجیره تامین

پرسشنامه اصلی شامل ابعاد مشتریان، توزیع‌کنندگان، تامین‌کنندگان، جامعه، سازمان

پرسشنامه ۴۵ سوال همراه با روایی سازه (تحلیل عاملی تاییدی)

منبع دارد

روایی و پایایی دارد

3000 تومان – خرید

 

پرسشنامه ارزیابی عملکرد زنجیره تامین پایدار

دانلود پرسشنامه ارزیابی عملکرد زنجیره تامین پایدار

پرسشنامه ۲۱با طیف لیکرت

ابعاد: اقتصادی، اجتماعی، محیطی

منبع دارد

روایی و پایایی دارد

3000 تومان – خرید

 

پرسشنامه زنجیره تامین پایدار

دانلود پرسشنامه زنجیره تامین

پرسشنامه اصلی شامل ابعاد مشتریان، توزیع‌کنندگان، تامین‌کنندگان، جامعه، سازمان

پرسشنامه ۱۷ با طیف لیکرت

ابعاد: زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، عملیاتی

منبع دارد

روایی و پایایی دارد

3000 تومان – خرید

 

پرسشنامه مهندسی ارزش

پرسشنامه مهندسی ارزش

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

نمونه منبع فارسی دارد

تعداد سوالات: ۱۸سوال با طیف لیکرت

ابعاد: فاز اطلاعات، فاز عمومی، فاز عملکرد، فاز خلاقیت، فاز ارزیابی، فاز توسعه، فاز ارائه

 

3000 تومان – خرید

پرسشنامه زنجیره ارزش

پرسشنامه زنجیره ارزش

پرسشنامه شناسایی مهمترین شاخص‌های زنجیره ارزش در سازمان

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

نمونه منبع فارسی دارد

تعداد سوالات: ۲۳ سوال با طیف لیکرت

ابعاد: پرسشنامه تک بعدی است.

توضیحات: دقت کنید زنجیره ارزش موضوعی کلان است که تمام سازمان را در بر می‌گیرد

 

3000 تومان – خرید
Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com