نوشته‌های دارای برچسب زنجیره تامین سبز

پرسشنامه مدیریت زنجیره تامین سبز

زنجیره تامین سبز

دانلود پرسشنامه زنجیره تامین سبز هدف: ارزیابی مدیریت زنجیره تامین سبز و عملکرد سبز سازمان ابعاد: مدیریت محیط داخلی (IEM)، خرید سبز، همکاری با مشتریان، طراحی اکولوژیک، بازگشت سرمایه ابعاد ارزیابی عملکرد: اقتصادی، محیطی، عملیاتی تعدا گویه‌ها: ۲۰ سوال منبع دارد: مقاله ساینس دایرکت روایی و پایایی دارد  

پرسشنامه ارزیابی عملکرد زنجیره تامین سبز

زنجیره تامین سبز

دانلود پرسشنامه زنجیره تامین سبز هدف: ارزیابی عملکرد زنجیره تامین سبز ابعاد: کنترل فرایندها، تعامل با تامین‌کنندگان، تمرکز بر مشتریان، حمایت مدیریت تعدا گویه‌ها: ۲۰ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه منبع دارد روایی و پایایی دارد    

پرسشنامه مدیریت زنجیره تامین سبز

زنجیره تامین سبز

دانلود پرسشنامه زنجیره تامین سبز هدف: ارزیابی مدیریت زنجیره تامین سبز با استفاده از مدل سه‌شاخگی ابعاد: ساختاری، زمینه‌ای، رفتاری تعدا گویه‌ها: ۳۳ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه منبع دارد روایی و پایایی دارد  

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com