پرسشنامه سبک رهبری تور در آژانس های گردشگری

پرسشنامه سبک رهبری تور در آژانس های گردشگری

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

نمونه منبع فارسی دارد

تعداد سوالات: 43 سوال با طیف لیکرت

ابعاد: نقش ابزاری، نقش اجتماعی، نقش تعاملی، نقش ارتباطی، ارتباط با نقش های ضروری، نقش مراقبتی

ارتباط رهبری تحولی و رضایت شغلی کارکنان هیأت علمی دانشگاه

 ارتباط بین رهبری تحولی و رضایت شغلی کارکنان در میان اعضای هیأت علمی دانشگاه

سال نشر : 2012

چکیده
سازمانها به طور فزاینده ای به دنبال توسعه رهبری تحولی در رهبرانشان به دلیل اثر آن بر عملکرد سازمانی بهتر، هستند، مطالعات قبلی نشان داده که سبک های رهبری پیش بینی کننده های سازمانی مهمی خصوصا در رابطه با تاثیرگذاری بر رضایت شغلی کارکنان هستند. بنابراین هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین رهبری تحولی و رضایت شغلی کارکنان می باشد. مجموعا 214 پرسشنامه در بین اعضای هیأت علمی چهار دانشکده در کلانگ والی توزیع و جمع آوری شد. همبستگی نمرات رهبری تحولی و رضایت شغلی کارکنان رابطه ای مثبت، خطی و قوی نشان داد (r=0.725). بنابراین این مهم است که ویژگی های رهبری موثر بر رضایت شغلی کارکنان را شناسایی نماییم چون آنها بر روحیه و عملکرد کارکنان موثر هستند. این مطالعه به رهبران برای بهبود مهارت های رهبریشان در جهت افزایش رضایت شغلی کارکنان کمک میکند. علاوه بر ان مدیریت می تواند این یافته ها را برای شکل دهی رهبری اثربخش برای افزایش سطح کلی رضایت شغلی کارکنانش بکار ببرد.

ارتباطات درون سازمانی و رهبری: رویکرد تعاملی

ارتباطات درون سازمانی و رهبری: رویکرد تعاملی

منبع: ساینس دایرکت – الزویر

سال نشر:2011

چکیده:

از آنجایی که ارتباطات درونی سازمان و رهبری دو عنصر کلیدی دستیابی به اهداف سازمانی هستند، عوامل تعیین کننده کلیدی به شمار می آیند و بر حسب موفقیت و کارایی کنونی سازمان و موقعیت آن در آینده از اهمیت حیاتی برخوردارند. تحقیق حاضر که رابطه میان ارتباطات درون سازمانی و رهبری را از طریق یک رویکرد تعاملی بررسی می نماید، تعامل موجود را از دیدگاه رهبر و ارتباطات درون سازمانی ارزیابی می نماید و درصدد است تا جهت، شکل و میزان تأثیر ارتباطات درون سازمانی و رهبر بر یکدیگر را نشان دهد. به تعبیری، در عین حال که رهبر در رأس سازمان در موقعیت تأثیرگذاری مثبت یا منفی بر سیستم ارتباطی سازمان بواسطه ی تصمیمات اتخاذ شده است، رفتارهای وی نیز به نمایش گذاشته می شود. همچنین، سیستم ارتباطی سازمان در جایگاه تعیین کننده ی ارزیابی های رهبر و رهبری وی در موفقیت و شکست او قرار دارد. بنابراین، تأکید می شود که رهبر به ارتباط درون سازمانی توجه داشته باشد.

پرسشنامه سبک رهبری معلم

پرسشنامه سبک رهبری معلم

هدف: این پرسشنامه به ارزیابی سبک رهبری معلم، رضایت کلاس و وضوح نقش دانش‌آموزان می‌پردازد.

پرسشنامه: منبع دارد

ابعاد: توجه و رسیدگی معلم، آشناسازی معلم، رضایت از کلاس، روشنی نقش

سوالات: 11 سوال با طیف لیکرت 5 درجه

نحوه تکمیل: برای هر یک از موارد، از مقیاس رتبه بندی زیر جهت مشخص کردن پاسخی که به بهترین شکل احساس شما را بیان می‌کند، استفاده کنید.

پرسشنامه رهبری اصیل

دانلود پرسشنامه رهبری اصیل

روایی و پایایی دارد

منبع دارد

تعداد پرسش: 15 پرسش با طیف لیکرت

ابعاد: خودآگاهی، پردازش متون، اخلاق مداری، شفافیت رابطه ای

پرسشنامه استاندارد: روایی و پایایی دارد

پرسشنامه رهبری تحول آفرین برنز

پرسشنامه استاندارد رهبری تحول آفرین برنز

تعداد گویه ها: 20 سوال با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: نفوذ آرمانی، ترغیب ذهنی، انگیزش الهام بخش، ترغیب ذهنی

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

پرسشنامه رهبری تحول آفرین باس و آوولیو

پرسشنامه استاندارد رهبری تحول آفرین باس و آوولیوو

تعداد گویه ها: 20 سوال با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: نفوذ آرمانی، ترغیب ذهنی، انگیزش الهام بخش، توجه و ملاحظات فردی

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

پرسشنامه رهبری خدمتگزار سازمانی

پرسشنامه استاندارد رهبری خدمتگزار سازمانی

تعداد گویه ها: 28 سوال با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: خدمت رسانی، تواضع و فروتنی، قابلیت اعتماد، مهرورزی

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

پرسشنامه رهبری خدمتگذار

پرسشنامه استاندارد رهبری خدمتگذار

تعداد گویه ها: 23 سوال با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: نوع دوستی، بهبود بخشی عاطفی، خرد، متقاعدسازی، نظارت سازمانی

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

پرسشنامه تعیین سبک رهبری وظیفه‌مدار و رابطه مدار

پرسشنامه استاندارد تعیین سبک رهبری وظیفه مدار – رابطه مدار

تعداد گویه ها: 35 سوال با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: سبک رهبری آمرانه، سبک رهبری متقاعد کننده، سبک رهبری مشارکتی، سبک رهبری  با تفویض اختیار

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

12