پرسشنامه تعیین سبک رهبری

پرسشنامه تعیین سبک رهبری (وظیفه‌مدار-رابطه مدار)

۴ نوع سبک رهبری در نظریه دوره زندگی:
سبک رهبری آمرانه (وظیفه مدار قوی و رابطه مدار ضعیف)
سبک رهبری متقاعد کننده (وظیفه مدار قوی و رابطه مدار قوی)
سبک رهبری مشارکتی (وظیفه مدار ضعیف و رابطه مدار قوی)
سبک رهبری با تفویض اختیار به مرئوسان (وظیفه مدار ضعیف و رابطه مدار ضعیف)

منبع: کتاب هرسی و بلانکارد

شیوه امتیازدهی و تفسیر دارد

3000 تومان – خرید

محصول پیشنهادی

فصل دو و ادبیات پژوهش کامل رهبری سازمانی به صورت فایل ورد همراه با فهرست منابع

10000 تومان – خرید

پرسشنامه رهبری تحول آفرین برنز

دانلود پرسشنامه رهبری تحول آفرین برنز

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

ابعاد و گویه ها مشخص

منبع معتبر دارد

پرسشنامه طیف لیکرت رهبری تحول آفرین

 

3000 تومان – خرید

پرسشنامه رهبری خدمتگزار آرین قلی پور و حضرتی

پرسشنامه استاندارد رهبری خدمتگذار سازمانی دارای روایی و پایایی

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

پرسشنامه رهبری خدمتگزار آرین قلی پور

ابعاد: نوع دوستی، بهبود عاطفی، خرد، متقاعدسازی، نظارت سازمانی

تعداد سوالات : ۲۳ سوال طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه استاندارد

ابعاد و گویه‌های پرسشنامه مشخص است

 

3000 تومان – خرید

پرسشنامه رهبری خدمتگذار برباتو

پرسشنامه استاندارد رهبری خدمتگذار سازمانی دارای روایی و پایایی

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

پرسشنامه رهبری خدمتگزار برباتو و ویلر

ابعاد: نوع دوستی، بهبود عاطفی، خرد، متقاعدسازی، نظارت سازمانی

تعداد سوالات : ۲۳ سوال طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه استاندارد

ابعاد و گویه‌های پرسشنامه مشخص است

 

3000 تومان – خرید

پرسشنامه رهبری خدمتگزار

پرسشنامه استاندارد رهبری خدمتگذار سازمانی دارای روایی و پایایی

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

پرسشنامه رهبری خدمتگزار دنیس

ابعاد: خدمت‌رسانی، تواضع و فروتنی، اعتماد و مهروروزی

تعداد سوالات : ۱۹ سوال طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه استاندارد

ابعاد و گویه‌های پرسشنامه مشخص است

 

3000 تومان – خرید

پرسشنامه رهبری اصیل

دانلود پرسشنامه استاندارد پرسشنامه رهبری اصیل

پرسشنامه دارای ابعاد مشخص و گویه های سنجش

روایی و پایایی: دارد

منبع معتبر: پرسشنامه استاندارد باس و آولیو

پرسشنامه طیف لیکرت رهبری اصیل

 

3000 تومان – خرید

پرسشنامه رهبری اصیل آوولیو

دانلود پرسشنامه استاندارد پرسشنامه رهبری اصیل

این پرسشنامه دارای ۱۵ پرسش است

روایی و پایایی: دارد

منبع معتبر: پرسشنامه استاندارد باس و آولیو

پرسشنامه طیف لیکرت رهبری اصیل

پرسشنامه دارای ابعاد مشخص و گویه های سنجش

 

3000 تومان – خرید
Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com