نوشته‌های دارای برچسب رهبری

پرسشنامه تعیین سبک رهبری

دانلود پرسشنامه رهبری

پرسشنامه تعیین سبک رهبری (وظیفه‌مدار-رابطه مدار) ۴ نوع سبک رهبری در نظریه دوره زندگی: سبک رهبری آمرانه (وظیفه مدار قوی و رابطه مدار ضعیف) سبک رهبری متقاعد کننده (وظیفه مدار قوی و رابطه مدار قوی) سبک رهبری مشارکتی (وظیفه مدار ضعیف و رابطه مدار قوی) سبک رهبری با تفویض اختیار به مرئوسان (وظیفه مدار ضعیف […]

پرسشنامه رهبری تحول آفرین برنز

دانلود پرسشنامه رهبری

دانلود پرسشنامه رهبری تحول آفرین برنز پرسشنامه استاندارد روایی و پایایی دارد ابعاد و گویه ها مشخص منبع معتبر دارد پرسشنامه طیف لیکرت رهبری تحول آفرین  

پرسشنامه رهبری خدمتگزار آرین قلی پور و حضرتی

دانلود پرسشنامه رهبری

پرسشنامه استاندارد رهبری خدمتگذار سازمانی دارای روایی و پایایی روایی و پایایی دارد منبع معتبر دارد پرسشنامه رهبری خدمتگزار آرین قلی پور ابعاد: نوع دوستی، بهبود عاطفی، خرد، متقاعدسازی، نظارت سازمانی تعداد سوالات : ۲۳ سوال طیف لیکرت ۵ درجه پرسشنامه استاندارد ابعاد و گویه‌های پرسشنامه مشخص است  

پرسشنامه رهبری خدمتگذار برباتو

دانلود پرسشنامه رهبری

پرسشنامه استاندارد رهبری خدمتگذار سازمانی دارای روایی و پایایی روایی و پایایی دارد منبع معتبر دارد پرسشنامه رهبری خدمتگزار برباتو و ویلر ابعاد: نوع دوستی، بهبود عاطفی، خرد، متقاعدسازی، نظارت سازمانی تعداد سوالات : ۲۳ سوال طیف لیکرت ۵ درجه پرسشنامه استاندارد ابعاد و گویه‌های پرسشنامه مشخص است  

پرسشنامه رهبری خدمتگزار

دانلود پرسشنامه رهبری

پرسشنامه استاندارد رهبری خدمتگذار سازمانی دارای روایی و پایایی روایی و پایایی دارد منبع معتبر دارد پرسشنامه رهبری خدمتگزار دنیس ابعاد: خدمت‌رسانی، تواضع و فروتنی، اعتماد و مهروروزی تعداد سوالات : ۱۹ سوال طیف لیکرت ۵ درجه پرسشنامه استاندارد ابعاد و گویه‌های پرسشنامه مشخص است  

پرسشنامه رهبری اصیل

دانلود پرسشنامه رهبری

دانلود پرسشنامه استاندارد پرسشنامه رهبری اصیل پرسشنامه دارای ابعاد مشخص و گویه های سنجش روایی و پایایی: دارد منبع معتبر: پرسشنامه استاندارد باس و آولیو پرسشنامه طیف لیکرت رهبری اصیل  

پرسشنامه رهبری اصیل آوولیو

دانلود پرسشنامه رهبری

دانلود پرسشنامه استاندارد پرسشنامه رهبری اصیل این پرسشنامه دارای ۱۵ پرسش است روایی و پایایی: دارد منبع معتبر: پرسشنامه استاندارد باس و آولیو پرسشنامه طیف لیکرت رهبری اصیل پرسشنامه دارای ابعاد مشخص و گویه های سنجش  

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com