مدیریت تحول موفق

مدیریت تحول موفق

سال نشر :2012

چکیده
تجربه نشان می دهد که بسیاری از طرح های تحول هنگام ارائه با شکست روبرو می شوند . این طرح ها همیشه به شکست کامل منجر نمی شوند اما در نیمه راه متوقف می شوند ، به درستی هدایت نمی شوند ، و یا فقط تعدادکمی به نتیجه لازم می رسند . هم چنان که سرعت تغییر در محیط خارجی لحظه به لحظه افزایش می یابد نویسندگان شروع به شناسایی عناصر معمول موفقیت برای مدیریت تحول می کنند . هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی شکاف ظاهری بین نظریه های مشاهده شده و بهترین عمل بود ، خروجی، الگویی مفید برای حمایت از طرح های آتی خواهد بود .با مدیریت ارشد 28 سازمان از صنایع گوناگون ، از جمله بخش عمومی ، مصاحبه شد تا دریابیم چگونه تغییر را با موفقیت پیش می برند .انجام تحقیق که بیش از 6 ماه طول کشید ، تعدادی موضوع شامل محرک های تغییر ، برنامه ریزی برای تغییر و اجرای تغییر را بررسی کرد . نیروهایی که باعث ایجاد تغییر می شدند نیز همان طور که توسط افراد پاسخگوتجربه شده بود ،به دست آمدند .با انجام این تحقیق اطلاعاتی به دست آمد که نشان می دهند تحول موفق هم بر روی موضوعات راهبردی و هم موضوعات عملیاتی تمرکز دارد . رابط های اصلی بین اهداف راهبردی و اصلاحات عملیاتی از طریق فرایندهای هسته ای هستند که لازم است درک ، اندازه گیری و اصلاح شوند . اگر رابط ها از بین بروند ، تغییر تا حد زیادی بی اثر خواهد شد . پژوهش منجر به تعریف دو ساختار مهم مدیریت تغییر می شود : آمادگی برای تغییر و اجرای تغییر . این ساختارها در یک الگو به صورت هندسی نشان داده شده است که کمکی برای سازمان هایی خواهد بود که یا در حال شروع برنامه تغییر هستند و یا در فرایند مدیریت تغییر هستند و امیدوارند که شانس موفقیت خود را بالا ببرند.

ارتباط رهبری تحولی و رضایت شغلی کارکنان هیأت علمی دانشگاه

 ارتباط بین رهبری تحولی و رضایت شغلی کارکنان در میان اعضای هیأت علمی دانشگاه

سال نشر : 2012

چکیده
سازمانها به طور فزاینده ای به دنبال توسعه رهبری تحولی در رهبرانشان به دلیل اثر آن بر عملکرد سازمانی بهتر، هستند، مطالعات قبلی نشان داده که سبک های رهبری پیش بینی کننده های سازمانی مهمی خصوصا در رابطه با تاثیرگذاری بر رضایت شغلی کارکنان هستند. بنابراین هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین رهبری تحولی و رضایت شغلی کارکنان می باشد. مجموعا 214 پرسشنامه در بین اعضای هیأت علمی چهار دانشکده در کلانگ والی توزیع و جمع آوری شد. همبستگی نمرات رهبری تحولی و رضایت شغلی کارکنان رابطه ای مثبت، خطی و قوی نشان داد (r=0.725). بنابراین این مهم است که ویژگی های رهبری موثر بر رضایت شغلی کارکنان را شناسایی نماییم چون آنها بر روحیه و عملکرد کارکنان موثر هستند. این مطالعه به رهبران برای بهبود مهارت های رهبریشان در جهت افزایش رضایت شغلی کارکنان کمک میکند. علاوه بر ان مدیریت می تواند این یافته ها را برای شکل دهی رهبری اثربخش برای افزایش سطح کلی رضایت شغلی کارکنانش بکار ببرد.

پرسشنامه رهبری تحول آفرین برنز

پرسشنامه استاندارد رهبری تحول آفرین برنز

تعداد گویه ها: 20 سوال با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: نفوذ آرمانی، ترغیب ذهنی، انگیزش الهام بخش، ترغیب ذهنی

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

پرسشنامه رهبری تحول آفرین باس و آوولیو

پرسشنامه استاندارد رهبری تحول آفرین باس و آوولیوو

تعداد گویه ها: 20 سوال با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: نفوذ آرمانی، ترغیب ذهنی، انگیزش الهام بخش، توجه و ملاحظات فردی

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد