نوشته‌های دارای برچسب دیمتل

ترجمه مقاله بنیادین دیمتل فازی وو و لی

دیمتل فازی

دانلود ترجمه نخستین مقاله در زمینه دیمتل فازی نخستین بار وو (۲۰۰۷) برای حل مسائل از دیمتل از رویکرد ترجمه چکیده دیمتل فازی برای فائق امدن در چالش‌های تجاری، مدیران امرزوی باید مجموعه ای از شایستگی‌ها و هوش‌ها را دارا باشند. در این جا، بهبود شایستگی‌های مدیران تبدیل به موضوع مهمی می شود. بسیاری از […]

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com