پرسشنامه رفتار نوآورانه جانسن

دانلود پرسشنامه نوآوری سازمانی جانسن

پرسشنامه رفتار نوآورانه براساس مدل اسکات و بروس

ابعاد: تولید ایده، تحقق ایده، ارتقا ایده

تعداد سوالات: ۹ سوال با طیف لیکرت

منبع معتبر دارد

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

 

3000 تومان – خرید

 


محصول پیشنهادی

فصل دو شامل مبانی نظری کامل خلاقیت و نوآوری سازمانی به صورت فایل ورد همراه با فهرست منابع

10000 تومان – خرید

پرسشنامه نوآوری سازمانی

دانلود پرسشنامه نوآوری سازمانی

پرسشنامه نوآوری سازمانی

ابعاد: نوآوری تولیدی، نوآوری فرایندی و نواوری اداری

تعداد سوالات: ۱۶سوال با طیف لیکرت

منبع معتبر دارد

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

 

3000 تومان – خرید

 


محصول پیشنهادی

فصل دو شامل مبانی نظری کامل خلاقیت و نوآوری سازمانی به صورت فایل ورد همراه با فهرست منابع

10000 تومان – خرید

پرسشنامه نوآوری سازمانی سیگل و کایمر

دانلود پرسشنامه نوآوری سازمانی سیگل و کایمر

پرسشنامه نوآوری سازمانی

ابعاد: حمایت از نوآوری، تامین نوآوری

تعداد سوالات: ۲۴ سوال با طیف لیکرت

منبع معتبر دارد

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

 

3000 تومان – خرید

 


محصول پیشنهادی

فصل دو شامل مبانی نظری کامل خلاقیت و نوآوری سازمانی به صورت فایل ورد همراه با فهرست منابع

10000 تومان – خرید
Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com