پرسشنامه خلاقیت فرد در سازمان

پرسشنامه خلاقیت فرد در سازمان

پرسشنامه استاندارد

پرسشنامه دارای روش تفسیر کامل است

تعداد سوالات: 50 سوال با طیف لیکرت

منبع: معتبر از کتاب فارسی مخصوص پرسشنامه – در متن پرسشنامه ذکر شده

روایی و پایایی دارد

پرسشنامه رفتار نوآورانه جانسن

پرسشنامه رفتار نوآورانه جانسن (توسعه یافته مدل اسکات و بروس)

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

نمونه منبع فارسی دارد

تعداد سوالات: 9 سوال با طیف لیکرت

ابعاد: تولید ایده، ارتقاء ایده، تحقق ایده

ترجمه مقاله خلاقیت و مدیریت بحران

القای خلاقیت در مدیریت بحران: یک رهیافت بنیادی امروزی

هیچ سازمانی در برابر بحران ها در امان نیست. از سقوط مالی جهانی، ورشکستگی های بی سابقه و تملک های غیر منصفانه تا ویروس H1N1 و دسترسی بین المللی شیر آلوده ، بحران ها رهبران را به شیوه های غیرعادی به چالش طلبیده اند. اگر تابحال در یک بحران سازمانی درگیر شده اید، بلاواسطه متوجه می شوید که راه حل مستلزم تفکر خلاق است. اگر شما بحران ها را اداره کرده باشید، احتمالا احساس سردرگمی یا گرفتگی دجربه کرده اید.تفکر و عمل خلاق بیشترین تاثیر دارند. برحسب تعریف، شرایط بحرانی چالش هایی غیرمنتظره یا برآورده شده را ایجاد می کنند که می توانند فقط بوسیله ی واکنش های نوآورانه پرداخته شوند. شیوه های بررسی شده و مورد اطمینان زمانی که بحران لطمه می زند، به هدف نمی رسند، که موقعیت های اضطراری عبارتند از نقص های محصول، آلودگی محیطی، خسارت مصرف کننده، تهدیداتی برای تمامیت علامت تجاری یا برخی فجایع دیگر.

پرسشنامه بهسازی نیروی انسانی

پرسشنامه استاندارد بهسازی نیروی انسانی

تعداد گویه ها: 30 سوال با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: انگیزش، رضایت شغلی، خلاقیت، گرایش به آموزش، مسئولیت پذیری، دستکاری آمار، رقابت ناسالم، ترک خدمت

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

پرسشنامه جو نوآوری سازمانی

پرسشنامه استاندارد جو نوآوری سازمان

تعداد گویه ها: 20 سوال

ابعاد: حمایت از نوآوری، تامین منابع نوآوری

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

پرسشنامه نوآوری سازمانی

پرسشنامه استاندارد نوآوری سازمانی

تعداد گویه ها: 16 سوال

ابعاد: نوآوری تولید، نوآوری فرایندی، نوآوری اداری

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

پرسشنامه کارآفرینی در ورزش

پرسشنامه استاندارد کارآفرینی در ورزش

تعداد گویه ها: 11 سوال

ابعاد: خلاقیت، آمادگی، حرفه

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

پرسشنامه خود ارزیابی خلاقیت

پرسشنامه استاندارد خود ارزیابی خلاقیت

تعداد گویه ها: 50 سوال

ابعاد: رفتار، نگرش، انگیزش، ارزش، منافع

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

پرسشنامه سنجش خلاقیت سازمانی

پرسشنامه استاندارد سنجش خلاقیت سازمانی

تعداد گویه ها: 24 سوال

ابعاد: تخصص، تفکر خلاق، انگیزش

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

12