نوشته‌های دارای برچسب تحول

پرسشنامه رهبری تحول آفرین برنز

دانلود پرسشنامه رهبری

دانلود پرسشنامه رهبری تحول آفرین برنز پرسشنامه استاندارد روایی و پایایی دارد ابعاد و گویه ها مشخص منبع معتبر دارد پرسشنامه طیف لیکرت رهبری تحول آفرین  

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com