نوشته‌های دارای برچسب تحلیل سوات

مدیریت استراتژیک با رویکرد ترکیبی AHP و TOPSIS

مدیریت استراتژیک با رویکرد ترکیبی AHP و TOPSIS

مدیریت استراتژیک با رویکرد ترکیبی AHP و TOPSIS آموزش ترسیم الگوریتم تحلیل SWOT-MCDM گام نخست: شناسائی عوامل داخلی و خارجی گام دو: طراحی مدل سلسله مراتبی (AHP) و محاسبه اوزان عوامل داخلی و خارجی گام سه: ایجاد ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IFE) و خارجی (EFE) گام چهار: طراحی مدل تحلیلیSWOT و تشکیل ماتریس گام پنج: […]

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com