پرسشنامه ارزیابی عملکرد شغلی هرسی و گلداسمیت

پرسشنامه ارزیابی عملکرد شغلی هرسی و گلداسمیت

تعداد گویه ها: 16 سوال

ابعاد:توانایی، وضوح، کمک، مشوق، ارزیابی، اعتبار، محیط

پرسشنامه عملکرد شغلی هرسی و گلداسمیت

پرسشنامه استاندارد عملکرد شغلی هرسی و گلداسمیت

تعداد سوالات: 42 سوال

پرسشنامه دارای روایی و پایایی می باشد

ابعاد پرسشنامه:توانایی، وضوح، کمک، مشوق، ارزیابی، اعتبار، محیط