پرسشنامه شخصیت برند

دانلود پرسشنامه شخصیت برند

منبع: جنیفر آکر

ابعاد: صداقت شخصیت برند، هیجان شخصیت برند ، شایستگی شخصیت برند ، کمال شخصیت برند ، خشونت شخصیت برند

گویه‌ها: ۳۰ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

 

2500 تومان – خرید

پرسشنامه ارزش ویژه برند مدل آکر

دانلود پرسشنامه ارزش ویژه برند مدل آکر

منبع معتیر دارد

ابعاد: وفاداری برند، کیفیت ادراک شده برند، تداعی برند، آگاهی برند

روایی و پایایی دارد

پرسشنامه استاندارد

توزیع سوالات و ابعاد مشخص است

پرسشنامه طیف لیکرت ارزش ویژه برند مدل آکر

3000 تومان – خرید

 

ادبیات پژوهش وفاداری برند

شاید به ادبیات پژوهش وفاداری برند (فایل ورد در ۴۵ صفحه) علاقه مند باشید

10000 تومان – خرید
Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com