نوشته‌های دارای برچسب بازاریابی صادرات

پرسشنامه بازاریابی صادرات

پرسشنامه صادرات

پرسشنامه استاندارد بازاریابی صادرات منبع معتبر دارد روایی و پایایی دارد ابعاد: درک مدیریت از محیط بازار، دانش صادراتی، تعهد صادراتی، استرات‍ژی صادرات، شیوه های ارتقای صادرات تعداد سوالات: ۳۸ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com