نوشته‌های دارای برچسب آکر

پرسشنامه شخصیت برند

دانلود پرسشنامه برند

دانلود پرسشنامه شخصیت برند منبع: جنیفر آکر ابعاد: صداقت شخصیت برند، هیجان شخصیت برند ، شایستگی شخصیت برند ، کمال شخصیت برند ، خشونت شخصیت برند گویه‌ها: ۳۰ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه پرسشنامه استاندارد روایی و پایایی دارد منبع معتبر دارد  

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com