پرسشنامه استاندارد تفکر استراتژیک

پرسشنامه استاندارد تفکر استراتژیک

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

نمونه منبع فارسی دارد

تعداد سوالات: 51 سوال با طیف لیکرت

ابعاد: تفکر مفهومی، تفکر سیستمی، آینده نگری، فرصت طلبی هوشمندانه، هوشیاری محیطی

قیمت: 2 هزار تومان

2000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.