پرسشنامه حمایت مالی شرکت ها از ورزش

پرسشنامه استاندارد حمایت مالی شرکت ها از ورزش

تعداد گویه ها: 35سوال با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی و فرهنگی، عوامل مدیریتی و سازمانی، عوامل رسانه ای، عوامل دولتی،

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای حمایت مالی شرکت ها از ورزش استفاده می شود.

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.