پرسشنامه معنویت در محیط کار

پرسشنامه معنویت در محیط کار

پرسشنامه استاندارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: معتبر دارد

ابعاد و توزیع سوالات هر بعد مشخص است

ابعاد: کار با معنا، احساس همبستگی، همسویی با ارزش های سازمان

پرسشنامه استاندارد  معنویت در محیط کار مبتنی بر طیف لیکرت 5 درجه دارای روایی و پایایی

قیمت: 2 هزار تومان

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.